шпаргалка

Виробничий підхід до формування бюджетів і економічного зростання .Цей

[ Назад ]

підхід властивий для країн з розвинутою ринковою економікою. Він будується на

пріоритеті вимог закону товаровиробництва та диверсифікації підприємницької

діяльності у виробничій та неви¬робничій сферах.Сутність виробничого підходу

полягає: у зростанні бази прибутків підприємств і доходів працівників, тобто

розширенні кількості підприємств, які ефективно пра¬цюють та зростанні кількості

працівників з високими гро¬шовими доходами; у зменшенні норм податкових

відрахувань із прибутків під¬приємств і доходів працівників.Основною перевагою

даного підходу стосовно до попередніх є те, що він забезпечує стимулювальні

функції системи грошо¬вих відносин, тобто фінансів загалом. Особливо це важливо

для виробничої сфери, яка є основним джерелом грошових надход¬жень до бюджетів.

Цей підхід передбачає обов'язкове дотриман¬ня такого принципу: усі підприємства,

які розміщенні на тери¬торії регіону (області), повицні всі платежі здійснювати

тільки до регіонального (обласного) бюджету з подальшим переданням за

встановленими нормативами відповідної частини доходів регіо¬ну до Державного

бюджету.Передусім, можливе двояке трактування господарських об'єк¬тів, які

беруть участь у формуванні регіонального бюджету. Це має деякі переваги і ось

чому: по-перше, участь об'єктів держав¬ної власності, тобто стратегічні

підприємства оборонного комп¬лексу, деякі види транспорту і зв'язку у формуванні

бюджету регіону (області) не зачепить інтереси Державного бюджету, по-заяк

розміри фінансових відрахувань області в Державний бюд¬жет зростуть на

пропорційну величину; по-друге, в обласних і районних органів управління

з'являється економічна зацікав¬леність у підвищенні кінцевих результатів

виробничо-господар¬ської діяльності, розміщених на їхній території підприємств і

орга¬нізацій.Відповідно й регіональна політика матиме докорінні зміни: на зміну

невтручанню і байдужості прийде конструктивна органі¬заційно-економічна

допомога. Ці позитивні результати будуть взаємовигідні, тобто зміцнять і

державну власність, і соціально-економічний рівень розвитку регіонів, а це

надзвичайно важливі результати, оскільки характеризують реалізацію стратегічних

цілей країни.Крім того, у випадку прийняття запропонованої процедури формування

бюджетів усіх рівнів відпаде необхідність в реалі¬зації цілого комплексу

заходів, передбачених основними прин¬ципами. Йдеться про застосування додаткової

системи економіч¬ного стимулювання, тобто різних пільг і субсидій, які

забезпечу¬ють підвищення зацікавленості регіонів, у розміщенні і нарощу¬вані

виробництв, що мають загальнонаціональне значення.Якщо погодитися з

правомірністю запропонованого принципу формування бюджетів, то зовсім по-іншому

буде розглядатися і фінансово-бюджетна система регіону. Його фінансові ресурси

повинні формуватися за рахунок частини прибутків підприємств, доходів громадян,

кредитів тощо.Дохідна частина регіонального бюджету може поповнювати¬ся також за

рахунок позик Державного бюджету країни, інших регіонів, а також інвалютних

позик. Це принципово важливе по¬ложення потребує додаткового пояснення. Річ у

тому, що бюд¬жетний дефіцит є хронічною хворобою економіки України, регіо¬ни всі

дотаційні. Практично бюджетний дефіцит — це сумарний дефіцит регіонів. Перед

бюджетно-дефіцитними регіонами існу¬ють лише два виходи: по-перше, збільшувати

затратність вироб¬ництва, що стримує їх розвиток; по-друге, просити дотації

Дер¬жавного бюджету, що знесилює державу.При тому не варто забувати, що дотації

та субсидії з Держав¬ного бюджету є безповоротні, що не стимулює регіони

залучити всі резерви до свого бюджету та сприяти розвитку виробництва й

підприємництва.Очевидно, що такі економічні анахронізми несумісні з прин¬ципами

економіки. Вони несумісні ні з економічною свободою виробників, ні з

самоуправлінням регіонів, ні з національними інтересами загалом. Тому економічна

самостійність підприємств і регіонів у питаннях формування свого бюджету

передбачає інва¬ріантність за технічними джерелами його поповнення.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |