шпаргалка

Державні структури управління регіоном. Система управління регіоном в умовах

[ Назад ]

ринку формується на основах принципів: ефективності і прибутковості

функціонування усіх видів капіталу, розміщених у регіоні; гуманізації

соціальних відносин у системі виробництва то¬варів і послуг, розподілу, обміну і

споживання, захищеності тих, що не працюють.Дотримання цих принципів потребує

насамперед обґрунтуван¬ня сутності управління реґіоном, оскільки регіон об'єднує

суб'єк¬тів державної влади, суб'єктів місцевого самоврядування і врешті-решт

суб'єктів виробництва товарів і послуг. Управління регіоном — система державних,

територі¬альних і виробничих структур та їх функцій, завданням яких є

забезпечення інституцінних, економічних, соціальних і фі¬нансових умов

продуктивного й ефективного виробництва підприємств і організацій окремої

територіально-адмініст¬ративної одиниці. Це означає, що моделювання системи

управління реґіоном по¬винно виходити з обґрунтування і становлення

самостійності уп¬равління індивідуальних виробників, підприємств і корпорацій,

які володіють конкретним капіталом і зацікавленні в його ефек¬тивному

використанні. Під самостійністю управління конкрет¬ним виробництвом треба

розуміти такі правові, фінансові, по¬даткові умови, за яких посилюється

виробнича, інвестиційна, то¬варообмінна ініціатива виробників, підноситься

стимул до роз¬ширення виробництва, поліпшення якості і конкурентноспромож-ності

продукції.Система управління реґіоном в умовах ринку мала би мати

такий вигляд :Принциповими в системі управління регіоном є постановка формули: "держава —

реґіон — підприємство" чи "підприєм¬ство - регіон — держава". У першій і другій

формулах "регіон" є посередньою ланкою між "державою" і "підприємством".

Оче¬видно, що питання стоїть так: або спочатку держава моделює систему

управління, а потім її реалізацію здійснює через свої міні¬стерські й

регіональні структури, доводячи до підприємств або ж держава створює правові,

економічні й інші передумови для са¬моуправління підприємств, які, функціонуючи

прибутково, ство¬рюють матеріальну і грошову основу для розв'язання

регіональ¬них і державних проблем. У першому випадку неминуче формуєть¬ся

централізована і директивна система управління, яка обме¬жує підприємницьку

ініціативу виробників, що в кінцевому підсумку впливатиме на зниження

ефективності їх діяльності і навіть збитковості. Це призводитиме до посилення

податкового тиску на їх доходи та банкрутства. У другому випадку формуєть¬ся

лібералізована система управління, в якій самі виробники ви¬значають пріоритети

виробничої, фінансової, інвестиційної, то¬варообмінної діяльності та згідно із

законодавством і нормати¬вами розраховуються з регіональними і державними

бюджетами. Отже, структури управління регіоном можна розглядати че¬рез призму

трьох рівнів: рівень господарських структур (підприємств, організацій, відомств

і т. ін.);рівень регіону (населений пункт, адміністративний район,

адміністративна область);рівень країни (законодавча влада, виконавча влада та

ін.). Практично ми розглядаємо управління на мікрорівні, мезорівні і макрорівні,

кожне з яких має свої конкретні завдання і цілі. Уз¬годженість їх завдань, цілей

і дій неминуче приводитиме до пози¬тивних, економічних і соціальних процесів на

всіх рівнях госпо¬дарської системи.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |