шпаргалка

Додана вартість за галузями економіки реґіону. Обсяг і структуру доданої

[ Назад ]

вартості визначають кількості зай¬нятих і кількість залученого основного та

оборотного капіталу загалом і за галузями. Кількість залученої праці і капіталу

в еко¬номіку можна використати, наприклад, узявши за основу дані статистичного

щорічника України останнього року видання у вартісних показниках: Т - Ткцт—

вартісна кількість зайнятих у всіх сферах економічної діяльності, К = Кпцк —

вартість основно¬го капіталу, О = Окц0— вартість оборотного капіталу, 7" = уГм —

грошовий оборот, що повинен дорівнювати вартості випуску В = Оц, тобто В = Г або

Оц - Ги. Додана вартість за регіонами. Структура доданої вартості і валового

національного продукту (ВНП) за галузями характе¬ризує їх продуктивну функцію,

здатність виробляти. Додану вартість, ВНП створюють дві сфери економіки:

виробнича (про¬мисловість, сільське господарство, будівництво) і сфера послуг

(торгівля, освіта, побутове обслуговування). Визначальною є сфера виробництва

товарів, яка забезпечує матеріальну основу розвитку сфери послуг. Чим більше

розвиваються продуктивні сили у сфері виробництва, тим більше матеріальних

можливо¬стей можна залучити у сферу послуг. У структурі ВВП України виробництво

товарів становить 47,7 % , виробництво послуг —52,3 %. У структурі ВНП

високорозвинутих країн виробництво товарів — ЗО %, виробництво послуг — 70 %.

Це свідчить, що в Україні треба реструктурувати продуктивні сили, щоб досягти

адекватної потребам населення і виробництва структури додано вартості і ВВП

загалом. Реструктуризація повинна забезпечити:

> зростання обсягу виробництва товарів і послуг до 20 тис. грн. на душу

населення за рік з перспективою у середньому до 50 тис. грн. і більше;

> оптимізацію структури ВВП за галузями економіки і в про¬порціях, які

забезпечили б необхідну кількість товарів і по¬слуг кінцевого споживчого і

виробничого використання.

Практика свідчить, що можна виготовляти багато сировини і напівфабрикатної

продукції, але це не забезпечуватиме належ¬ного зростання добробуту людей.

Реструктуризація повинна збільшити виробництво придатних до споживання продукції

та послуг, що підвищуватиме рівень життя.

ВВП високорозвинутих країн створюється у належних пропор¬ціях за галузями

економіки. Його обсяг на душу населення забез¬печує добробут суспільства,

оскільки виробнича сфера і сфера послуг є збалансовані.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |