шпаргалка

Екологічний моніторинг і система екологічної інформації.Екологічний

[ Назад ]

моніторинг — безперервне спостереження за станом параметрів атмосферного

повітря, водних, земельних, біологічних ресурсів та відходів виробництва, яке

має на меті здійснення контролю і утримання їх у межах зба¬лансованої рівноваги

у процесі продуктивного й ефектив¬ного відтворення виробництва без шкоди

здоров'ю людей.Групи об'єктів екологічного моніторингу: територія та об'єкти, що

підлягають особливій охороні; атмосферне повітря, водні, земельні і біологічні

ресурси; населені пункти і прилеглі до них території;виробничі об'єкти і

концентрація відходів, викидів, стоків у процесі технологічної переробки

сировини, води і матеріалів. Території та об'єкти особливої охорони. Такі

території набувають заповідного статусу і за¬носяться у реєстр до об'єктів

природно-заповідного фонду (ПЗФ). Категорії територій та об'єктів ПЗФ мають як

місцеве, так і ре¬гіональне значення: природні заповідники; національні природні

парки; регіональні ландшафтні парки; заказники загальнодер¬жавного і місцевого

значення; пам'ятки природи загальнодер¬жавного і місцевого значення; ^ботанічні

сади загальнодержав¬ного і місцевого значення;дендропарки загальнодержавного і

місцевого значення; ^зоологічні парки місцевого значення; пар-ки-пам'ятки

садово-паркового мистецтва загальнодержавного і місцевого значення; заповідні

урочища.

Атмосферне повітря, водні, земельні та біологічні ресурси. Під час будівництва

нових зводів і фабрик приділяли мало уваги (а здебільшого й зовсім нехтували)

створенням режиму еко¬номії та екологічно чистого використання природних

багатств. Результатом того нині є: порушення екологічної системи і сильне

забруднення, об¬міління багатьох річок басейну Дніпра внаслідок побудови

бага¬тьох ГЕС на р. Дніпро; заболочення тисячі гектарів високопродуктивної землі

внас¬лідок створення великої кількості водосховищ у басейні Дніпра;% пересихання

і обміління річок, зникнення різноманітних видів ірлори і фауни в місцях

інтенсивної меліорації (осушення) тери¬торій;ерозія орних земель, знищення

великих площ лісів, забруд¬нення курортних зон тощо в районах стоків хімічних і

металур¬гійних заводів, вибирання підземних надр.

Населені пункти і прилеглі до них території: рівень екологічної освіти, культури

мешканців населених пунктів; естетичний стан житлових будівель, дворів,

громадських закладів, підприємств, організацій, вулиць та ін.;ьстан

водовідведення, вивезення сміття, санітарний стан ву¬лиць, дворів, парків,

зелених насаджень, ставків, озер та інших водоймищ всередині населених пунктів

та за їх межами; стан сміттєзвалищ, резервуарів із стоками підприємств,

каналізації тощо. Виробничі об'єкти.

Система екологічної інформації. Сучасна система екологічного моніторингу повинна

форму¬вати інформаційну базу за такими групами показників: територія і

розселення: площа окремого регіону, країни, ландшафтів, лісів, водойм, орних

земель та інших угідь; міські і сільські поселення, густота населення — осіб на

1 кв. км площі землекористувачів, виведення земель із господарського'

викори¬стання, ерозії тощо; водні ресурси: загальний водостік у країні й

регіоні — км, обсяги іригації і меліорації — гектарів, забір води із природних

об 'єктів — м3, загальне відведення стічних вод — м3, у тому числі забруднених —

м3, з них без очищення — м3, частка забруднених вод у загальному водовідведенні

— "/», нормативно очищених вод -м3, потужність очисних споруд — м *; атмосферне

повітря: шкідливі викиди в атмосферне по¬вітря - тонн, у тому числі

стаціонарними джерелами — тонн, автотранспортом — тонн, в Україні загалом —

тонн, за регіона¬ми - тонн, промислових містах у регіонах — тонн. поводження з

відходами І — /// класів небезпеки: заготівля деревини в Україні і в регіонах —

м3, у тому числі від рубок голов¬ного користування — дг, відтворення лісів та

земель лісового фонду - гектарів; використання та охорони лісу, тваринних

ресурсів та за¬повідних територій:

заготівля деревини, у тому числі рубок головного користування — м3, площі

обезліснення, потенційних зсувів, лавин, селевих по¬токів, повеней — гектарів,

відтворення лісів на землях лісового фонду та в місцях потенційної ерозії і

руйнування поверхні землі — гектарів; площа мисливських угідь — гектарів,

загальна чисельність голів — копитних тварин, хутрових звірів, пернатих в

Україні і реґіонах;заповідники, національні природні парки — кількість, площа в

гектарах. концентровані стоки хімічних підприємств — площа — гек¬тарів і об'єм —

м3, площа сміттєзвалищ — гектарів, складуван¬ня хімічних продуктів, боєприпасів

— м3, гектарів.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |