шпаргалка

Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності. У процесі

[ Назад ]

заходів природоохоронної діяльності очікують таких результатів: по-перше,

дотримання вимог збереження прийнятих пара¬метрів довкілля, що відповідають

параметрам здоров'я людей і охорони природи з урахуванням змін, зумовлених

розвитком ви¬робництва і потребами людей;по-друге, одержання необхідного до

потреб людей господар¬ського ефекту від поліпшення стану природного довкілля,

заощад¬ження і раціональнішого використання природних ресурсів.Рівень досягнення

цих результатів визначається системою ефек¬тів і ефективності природоохоронних

заходів: економічного, > екологічного, > соціального.Екологічний ефект —

реальний позитивний результат, отриманий внаслідок ліквідації чи зниження рівня

негатив¬них характеристик природних об'єктів і подальше їх функ¬ціонування без

шкоди здоров'ю людини і природі. Екологічна ефективність — це мінімізація

капітальних зат¬рат, праці та інших ресурсів на одиницю екологічного ефекту.

Економічні результати: ефект — зменшення витрат сировини, матеріалів, енергії,

відходів виробництва, праці, збільшення обсягів виробництва про¬дукції;

ефективність — зниження собівартості одиниці продукції, матеріаломісткості,

енергомісткості, водомісткості одиниці продукції, збільшення валового прибутку в

ціні одиниці продукції.Екологічні результати: зменшення витрат природної

речовини у процесі виробницт¬ва, підвищення коефіцієнта корисного використання

сировинних ресурсів, зменшення відходів; зменшення негативного впливу

виробництва на прилеглі території, підвищення рівня екологічної чистоти

довкілля; збільшення площ, кількості природних об'єктів, поліпшення якості

придатних до використання земельних, лісових і водних ресурсів. Соціальні

результати: виражають прямий позитивний зв'язок з економічним ефектом і

ефективністю, оскільки залежать від бюджетних надходжень до бюджетів усіх рівнів

та грошових доходів населення. Конкретні форми соціального ефекту виражають у

прогнозах, планах, програмах за допомогою великої кіль-кості окремих показників

і характеристик. До соціального ефекту відносять також показники охорони

довкілля, невиробничого капітального будівництва, організаційно-технічних

заходів, поліпшення умов праці і виробництва.До соціальних показників належать:

поліпшення фізичного роз¬витку населення; скорочення захворюваності; збільшення

трива¬лості життя і періоду активної діяльності людей; поліпшення умов праці і

відпочинку; підтримка екологічної рівноваги; збереження генетичного фонду,

естетичної цінності природних і антропоген¬них ландшафтів; пам'яток природи,

заповідних зон та інших охо¬ронних територій. Розрахунки ефекту й ефективності

природоохоронних заходів.

Чистий економічний ефект. вч=в1+в2-ое,де Вц— чистий економічний ефект, грн.; В{—

дохід за рахунок відверненого збитку, грн.; В2— дохід від додаткової одержаної

продукції з колишніх відходів, грн.; Ое — обігові витрати на запобігання

забрудненню довкілля і капітальні витрати на споруд¬ження потужностей для

переробки відходів, грн.

Розрізняють фактичний і очікуваний чистий економічні ефекти: фактичний Вц

визначається одноваріантно на основі зіставлення досягнутого ефекту витрат;

очікуваний Вц визначається на етапах формування науко¬во-дослідних робіт,

проектування, створення й освоєння приро¬доохоронної техніки.

Ефективність капітальних вкладень. Визначається через роз¬поділ річного обсягу

повного економічного ефекту Впза винят¬ком експлуатаційних витрат Кена утримання

і обслуговування природоохоронних об'єктів на величину капітальних вкладень К,

що забезпечують цей ефект.

Загальна економічна ефективність природоохоронних витрат. Розраховується

відношенням річного обсягу повного економіч¬ного ефекту В до суми приведених

витрат Ке+ впК,що викли¬кали цей ефект.

Ефект економії мінеральної сировини. вс = в1 + в2 + я3 + в4, де В{— ефект

економії витрат на розвідку, видобуток і перероб¬ку сировини; В2— зниження

економічної втрати від зниження заб¬руднення довкілля; 2?з — зниження

економічної утрати внаслідок відносного скорочення обсягу видобутку і переробки

мінераль¬ної сировини; В4— інші вигоди економії сировини (ефект поліп¬шення

розміщення виробництва, ефект зовнішньої торгівлі та ін.) Ефект від скорочення

захворюваності населення.

В=В'.Тк{і2~іх), де В — кількість невтраченої продукції унаслідок

природоохорон¬них заходів; В' — середній розмір чистої продукції на 1 люд/день;

Тк- кількість працівників, що взяли лікарняні бюлетені; ї, ґ2 — середньорічний

час хвороби до і після природоохоронних заходів; скорочення витрат у сфері

охорони здоров'я на лікування населення від хвороб, викликаним забрудненням

довкілля: Г0=(Г0-Нх-і)+(Г0-Нх'-Ґ), де Г0— економія витрат у системі охорони

здоров'я, грн.; Г0, Г''— середні витрати на лікування протягом одного дня

хворого у ста¬ціонарі чи амбулаторії, грн.; Н , Н '— кількість хворих, що

ліку¬валися протягом року, чол.; /, Ґ— середня кількість днів хвороби одного

хворого за тих самих умов.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |