шпаргалка

Економічна політика уряду країни. Підприємства повинні дбати про

[ Назад ]

ефективність і прибутковість своєї діяльності, регіони — про розвиток

підприємництва, соці¬альної сфери, ринкової інфраструктури та захисту довкілля

на їх території, а ось уряд теж має цілу низку питань, які можна вирі¬шувати

лише на національному рівні. Функції уряду в умовах ринку можна звести у три

групи, які визначатимуть пріоритети його економічної політики: уряд регулює

ринок; в усіх ринкових країнах уряд контро¬лює правові інституції, що зумовлюють

роботу ринкового меха¬нізму; уряд відає судовою системою, яка забезпечує

дотримання законів, керує грошово-кредитною системою, на якій будуються всі

ринкові операції, забезпечує дотримання законодавства про ринкову конкуренцію,

яке має на меті — запобігати нечесним ме¬тодам ведення бізнесу, а також не

допустити виникнення мо¬нополій або принаймні регламентувати їхню діяльність;

уряд розв 'язує ті проблеми, які не розв 'язує- або навіть ство¬рює ринок; ринок

у певних сферах економіки відмовляється забез¬печувати суспільний добробут;

найчастіше це відбувається там, де права власності нечітко визначені або де

приватним власникам бракує стимулів до використання своїх ресурсів задля

інтересів суспільства; політика уряду зводиться до забезпечення потреб оборони

країни, розвитку науки, охорони здоров'я, довкілля тощо; уряд на основі

податкової системи перерозподіляє частину доходів і прибутків підприємств на

користь малозабезпечених верств населення; за своєю суттю ринкова економіка

забезпечує достаток ефективним виробникам і не може гарантувати та¬кий же

достаток тим, хто не зайнятий тимчасово чи не може бути зайнятий узагалі;

З етичних і соціальних міркувань держава повинна допомага¬ти таким людям,

надаючи їм допомогу грішми та іншу підтримку. Для компетентного уряду ці три

функції є завданням великої складності, і практика показує, що у справі

забезпечення загаль¬ного добробуту навіть держава не завжди досягає успіху там,

де виявився безсилим механізм ринку. Добре відомо, як часто влада потрапляє до

рук корумпованих або некомпетентних урядів, що діють задля інтересів впливових

політичних сил на шкоду інте¬ресам усього суспільства. Уряд вирішує питання

законності діяльності всіх владних і ринкових інститутів. Життя поза законом

може виявитися не лише ризикованим, а й невигідним. В усіх країнах ринкової

економіки урядові відводиться центральна роль у створенні національної валюти,

органів правопорядку та судової системи. Безперечно, якісь уряди роблять це

краще або чесніше, якісь — гірше, однак функції і політика забезпечення

законності і контролю над кре¬дитно-грошовою системою є загальновизнаними, як

політика і функції будь-якого уряду. Економічне законодавство різних країн

відмінне одне від одного за конкретним' змістом, однак сутність їх зводиться ось

до чого: закон визначає права приватної влас¬ності і способи укладання та

забезпечення виконання контрактів, шляхи створення підприємств та корпорацій. У

більшості країн уряд запроваджує у життя закони, що спри¬яють створенню на ринку

чесної конкуренції. Політика в галузі конкуренції передбачає цілу низку

різноманітних заходів. Най¬простіший з них — ухвалення законів про сумлінне

ведення ко¬мерційної діяльності. Підприємцям і підприємствам, об'єднанням

підприємств та корпораціям заборонено здобувати прибуток за рахунок інших через

тиск, погрози або шахрайство. Уряд веде політику недопущення монополій,

використовуючи декілька способів:відкриває зовнішні торговельні кордони;

ухвалює постанови для встановлення цін та здійснення мо¬нопольної

діяльності;запроваджує правила, що ґарантують новим підприєм¬ствам вихід на вже

освоєний ринок; забороняє злиття компаній, якщо воно може призвести до

ішиикнення монополії або олігополії; розукрупнює існуючу монополію або

олігополію, поділивши її па дрібніші частини. Уряд мусить вести політику

формування ринкового механіз¬му, який найкраще функціонує за умов енергійної

конкуренції. Вона стимулює підприємства реагувати на підвищення ринко¬вих цін

розширенням виробництва, створенням нових підпри¬ємств. Якщо ціна на товар

перевищує затрати на виробництво додаткової одиниці продукції, виробник

намагатиметься здобу¬ти прибуток за рахунок розширення виробництва цього товару

і його продажу за високою ринковою ціною. Отже, підприємство отримує стимул до

збільшення випуску продукції, яка має попит. У цьому ж плані працює і регіон:

місцеві органи влади забез¬печують швидку реєстрацію нових підприємств і фірм,

які зна¬ходять своє місце на ринку і вироблятимуть продукцію чи нада¬ватимуть

послуги, на які є попит. Держава лише створює відпо¬відну правову основу, а

регіональні органи — необхідні інститу¬ти для вирішення цих питань та

активізації ділової активності в регіоні.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |