шпаргалка

Реґіонально-економічна діагностика

[ Назад ]

Реґіонально-економічна діагностика— процес вивчення територіальної економічної

системи, її структури, дина¬міки, внутрігосподарських і міжгосподарських зв

'язків, ви¬значення стану функціонування її окремих аспектів і систе¬ми

загалом.Об'єктами територіального економічного аналізу є промисло¬ве (виробниче)

підприємство, район міста, населений пункт, адмі¬ністративний район,

адміністративна область, країна загалом. Територіальний економічний діагноз —

це: ^процес досліджен¬ня об'єкта; ^стан досліджуваного об'єкта; ^висновки про

стан об'єкта; ^рекомендації щодо заходів, спрямованих на поліпшен¬ня стану

об'єкта.

Економічна діагностика потребує відповідних фахівців, засо¬бів, логічної

послідовності тощо. її загальний алгоритм форму¬ють: >постановка цілі та вибір

об'єкта; >побудова системи інди¬каторів (критеріїв, показників); 5>розроблення

якісних і кількісних шкал; > збір і оброблення інформації; > виявлення і

класифікація реґіональних економічних, соціальних патологій та симптомів; У

обґрунтування причин і систематизація чинників економічних патологій; >

узагальнення соціально-економічного стану і рекомендації щодо його оздоровлення.

Якість територіально-економічного діагнозу значною мірою залежить від добору і

використання системи індикаторів, які зорієн¬товані на певні цілі.

Територіально-економічна діагностика — дуже складний про¬цес, який вимагає від

виконавців глибокого пізнання дії економіч¬них законів, закономірностей розвитку

економічних і соціаль¬них процесів, уміння підбирати відповідні методи аналізу,

систе¬му критеріїв та показників, узагальнювати економічні та соці¬альні явища.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |