шпаргалка

Продуктивна функція праці та економічне зростання

[ Назад ]

Згідно з теорією економічного зростання збільшення кількості праці та капіталу

забезпечує зростання обсягу виробництва регіонального (національного) продукту.

Це твердження випливає з рівняння виробничої функції Ом - Р(Т,К). Однак

збільшення праці й капіталу потребує відповідних капітальних вкладень, які є

дефі-

цитними в регіонах і Україні, а запозичення потребують обереж-підходу, позаяк

призводять до зростання забор-і ованості.Обсяг виробництва визначається

продуктивною силою зайня-юго населення, залучених основного й оборотного

капіталів, тех¬нологіями. Як свідчить досвід високорозвинутих країн, до

най¬важливіших питань економічного зростання належать:

> з'ясування обсягів продукції, яку треба виробити для задо¬волення потреб

населення;

> з'ясування обсягів продукції, яку треба або можна викори¬стати в

конкретний час;

> встановлення обсягу продукції, яку треба зберегти, пере¬творити на

капітал для використання в майбутньому.

Збереження — це капітальні вкладення, які у процесі праці зайнятих створюють

потрібний продукт. Якщо витрати ВВП не забезпечують належних збережень, а

суспільство більшу частину його "проїдає", то перспектива такого суспільства

маловтішна.

Закон товаровиробиицтва і виробнича функція. Зростання об¬сягів виробництва ВВП

визначається:відповідністю економічної системи вимогам дії закону

то¬варовиробиицтва;

Джерела економічного зростання. Джерелами економічного зростання на сучасному

етапі розвитку української економіки можуть бути зростання капіталовіддачі,

інтенсифікація вироб¬ництва, активізація експорту та оптимізація імпорту.

Зростання капіталовіддачі. Обсяг виробництва взаємопов'я¬заний з нормою

нагромадження капіталу: K/dQ. Водночас можна вважати, що оберненою функцією

норми нагромадження є функ¬ція капіталовіддачі: ciQu/K. Співвідношення зростання

обсягу виробництва та норми нагромадження ідентичне відношенню приросту 'обсягів

виробництва до приросту капіталовкладень. Світова практика свідчить, що норма

нагромадження 0,2І<УсІС>ц і більше засвідчує зростання продуктивності

капіталовкладень AdQ4/AK на 12 — 30 %, а ВВП на 3 — 8 %.

57.Проблеми кооперації у регіонах України

Кооперативний сектор економіки в умовах ринку має важли¬ве значення з погляду

розвитку підприємництва, торгівлі, заготі¬вель, транспорту та інших видів

діяльності. У країнах з ринко¬вою економікою роль кооперативного сектора

виявилася на¬стільки важливою, що її види і форми охоплюють понад дві тре¬тини

видів діяльності як у сфері матеріального виробництва, так і у сфері послуг.

Вони належать до типу малих і середніх під¬приємств (МСП) з кількістю зайнятих

до 500 осіб і роблять важ¬ливий внесок у розвиток економіки, забезпечення

зайнятості, соці¬ально-економічного розвитку окремих регіонів. У ринковій

еко¬номіці МСП вважаються гнучкими та ефективними з огляду на витрати. Вони

існують не лише в секторі наближеному до спожи¬вачів (наприклад, у роздрібній

торгівлі, заготівель або певних сфер послуг), айв інших секторах, і скрізь

спроможні швидко враховувати побажання клієнтів.

Слабкий розвиток МСП у регіонах України як на приватній, так і на кооперативній

основі зумовлений надмірним вертикаль¬ним адмініструванням. Малі підприємства

ефективні лише за конкретних умов, і лише ефективні малі підприємства роблять у

загальному національно-господарському чи регіональному плані внесок у розвиток

економіки та забезпечення зайнятості. Саме створення передумов для ефективної

діяльності МСП може бути метою заходів економічної політики України, спрямованих

на повне розгортання потенціалу МСП з приватною і кооператив¬ною власністю у

регіонах України.

В Україні досить розвинута споживча кооперація, розвиваєть¬ся кредитна,

сільськогосподарська та інші. Досвід показує, що кооперативний сектор в

економіці України як самодостатня гос¬подарська система ще не сформований і його

вплив на активіза¬цію діяльності інших секторів мало помітний. У розвинутих

краї¬нах кооперативний сектор охоплює майже всі сфери господар¬ської діяльності.

Він є важливою проміжною ланкою у технологіях виробництва, розподілу, обміну і

споживання. В Україні як само¬стійна система розвинута споживча кооперація,

діяльність якої регулює Центральна спілка споживчих товариств України.

Ос¬новними видами її діяльності є торгівля, заготівлі, виробництво окремих

споживчих продовольчих товарів

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |