шпаргалка

Економіка континентів і світу

[ Назад ]

Зовнішня торгівля товарами і послугами та посилення міжна¬родного руху праці і

капіталу зумовлюють взаємопроникнення і уніфікацію економічних процесів в усіх

країнах світу. Постінду-стріальний етап розвитку передових країн характеризує

тенден¬цію формування глобальної (світової) економіки.Світова економіка —

система відкритих виробничих, торговельних, фінансових та інших зв'язків між

господар¬ствами країн, зв'язків, які ґрунтуються на взаємновигідних засадах,

набувають безперервного і стабільного характе¬ру, мають прогресивний вплив на

економічний і соціальний розвиток загалом.

Особливістю світової економіки є те, що капітал і праця окре¬мих країн у своєму

розвитку виходять за межі національних кор¬донів і вливаються у працю і капітал

інших країн. Розвиток відбу¬вається на базі великого машинного виробництва,

інноваційних технологій, прямих капіталовкладень, масового випуску продукції,

реалізації як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Глобалізація ще не охопила всіх країн і мегарегіонів земної кулі. Різний рівень

економічного розвитку як окремих країн, так і окремих мегарегіонів не дає

можливості однаковою мірою втя¬гувати їх у світовий економічний оборот. Проте

розвиток сучас¬ної техніки, технологій, відносин між країнами і мегареґіонами

приводять до того, що в світовий оборот втягується усе нові га¬лузі, країни і

мегареґіони, які перед тим обмежувались виробниц¬твом на місцевий, регіональний

чи міжрегіональний ринок.

З іншого боку, окремі держави своєю економічною політикою часом намагаються з

різних причин загальмувати процес розви¬ту глобальної економіки. У кожній країні

є й окремі суспільні вер¬стви населення чи політичні партії, що виступають проти

еконо¬мічної глобалізації.

Річ у тому, що вона призводить до відносної уніфікації право¬вих, економічних,

соціальних, політичних стандартів, що част¬ково обмежує суверенітет країн,

ліквідацію митних бар'єрів, створення умов вільного руху товарів, капіталів,

доходів, при¬бутків тощо. Слабо розвинуті країни, низькотехнологічні

вироб¬ництва за цих умов є неконкурентоспроможними до розвинутих країн і

високотехнологічних виробництв.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |