шпаргалка

Нові підходи до категорії "продуктивна сила" в умовах ринку

[ Назад ]

Категорія "продуктивні сили" потребує глибшого обґрунту вання та мобілізації

чинників задля підвищення продуктивної віддачі зайнятих. В економічній

літературі поки-що домінує тра¬диційне трактування категорії "продуктивні сили",

хоч уже чи-] мало економістів схильні трохи по-іншому її трактувати. Категорія

"продуктивні сили" введена в науку економічними вченнями, які започатковані

теорією трудової природи вартості суспільного продукту. Зокрема, це теорія

трудової вартості Ада-ма Сміта і Девіда Рікардо. Трудова теорія вартості

узаконювала провідну роль промисловості в суспільному виробництві вартості. Вона

була відображенням процесів становлення і розвитку інду¬стріального суспільства,

у якому визначальну роль відігравала наймана праця і капітал. Ближче до нашого

часу істиною стало,

що найбільш окупними є капіталовкладення в освіту і фахов підготовку працівників

— цієї "головної продуктивної сили сус¬пільства". Отже, відбулася своєрідна

конвергенція праці і капі-іалу як головних елементів продуктивних сил. Появилися

і нові аспекти навіть у традиційному розумінні продуктивних сил.Творчість,

новації цілковито змінюють економічну сутність аргументів виробничої функції.

Якщо у створювальній економічній системі аргументами функції були праця Т, і

капі¬тал К— основний і О — оборотний, а сама функція мала вигляд:

Р(0,у) = ЩТ.К), де і' — коефіцієнт оборотності оборотного капіталу; результатом

оборотності був створений продукт, валовий випуск: В = Б(0,у). Підставивши в

рівняння значення валового випуску, отримаємо:

В = Е(Т,К).

Трудовий капітал, тобто здатність висококваліфікованої лю¬дини до творчості,

новацій, цілковито змінює виробничу функ¬цію. Це відбувається при зростанні

частки інформації, нових тех¬нологій тощо, які позначимо параметром а:

В = аР(Т,К).

Якщо у функції В - Б(Т,К) обсяг виробництва змінювався із зміною параметрів Ті

К, то у функції В = аТ(Т,К) обсяг вироб¬ництва буде зростати за зростання

параметра а, навіть при змен¬шенні параметрів Т і К. Річ у тому, що праця

виконує лише конт¬рольні й регулювальні функції, а основний капітал унаслідок

но¬вих технологій стає високопродуктивний, тобто його продуктив¬на віддача

зростає вищими темпами, ніж його вартість.

З погляду характеру технологій в індустріальній економічній системі домінують

механічні типи, в інноваційній — механотроні, тобто поєднані механічні з

електронними технологіями. Відповідно змінюється і характер аргументів

виробничої функції. В індустрі-

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |