шпаргалка

Економічні методи регіонального аналізу

[ Назад ]

В основі економічних методів регіонального аналізу є порівнян¬ня результатів

виробництва із затратами ресурсів на їх отриман¬ня. Результати виробництва, як і

залучені для їх досягнення зат¬рати, мають вартісну оцінку. Завдання ж аналізу

полягає у ви¬явленні абсолютного і відносного співвідношення вартісних

па¬раметрів результатів і затрат.Системний метод. Один із методів комплексного

вивчення еко¬номіки як єдиного цілого з позицій системного аналізу.

Територі¬альна економічна система як сукупність продуктивних сил і ви¬робничих

відносин є відкритою системою.Особливості системного підходу до управління і

регулюван¬ня виробництва полягають у переході від поточного управління процесами

до стратегічного і перспективного, від відокремлених, часткових підсистем до

комплексної системи, до підвищення гнуч¬кості й оперативності при освоюванні

нових виробів і процесів, від аналізу окремих випадків до системного аналізу

варіантів рішень, від підрахунку окремих елементів ефективності до комп¬лексної

оцінки всіх факторів.

Балансовий метод. Метод оброблення й аналізу статистичню даних підприємства,

галузі, регіону. Він дає змогу взаємопов'я-зувати ресурси та їх використання,

виявляти пропорції та взаємо¬зв'язки, які утворюються у процесі відтворення. У

територіаль¬но-економічному аналізі використовують різні баланси, які мож¬на

згрупувати:

баланси продуктів, котрі характеризують ресурси окре¬мих продуктів, розподіл та

використання їх у національній еко¬номіці

т>баланси праці — баланс працездатного населення, баланс зайнятості та

використання праці зайнятих та ін.;

баланси грошових ресурсів, які характеризують утворен¬ня грошових ресурсів і

використання їх у національній економіці, в окремих галузях чи населенням

баланси виробництва і розподілу валового внутрішнього при¬бутку, платіжний

баланс, міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продуктів.

Нормативний метод. Передбачає урахування нормативів — розрахункових величин

затрат живої та уречевленої праці на ви¬робництво одиниці продукції або окремі

види робіт і послуг.

Нормативи є вихідними даними для встановлення техніко-економічних норм на

підприємствах. З огляду на сферу застосуван¬ня вирізняють такі основні групи

нормативів:

Ч>нормативи використання матеріальних ресурсів (сирови¬ни, палива, матеріалів,

електроенергії);

^> нормативи продуктивності устаткування (машин, ме¬ханізмів, агрегатів);

Ч>нормативи затрат праці (єдині, типові, галузеві норми часу, норми виробітку,

нормативи обслуговування або норма тиви чисельності за категоріями працівників).

Метод штучних нейронних мереж. Використовуються особли¬вості застосування

нейронних мереж і їх переваги для розв'язан¬ня проблем соціально-економічного

характеру в порівнянні з кла¬сичними підходами для економічних систем

регіонального чи на¬ціонального рівня організації. Штучні нейронні системи є

резуль¬татом застосування математичного апарату через комп'ютерні програми до

моделі нервової системи. Отримані в такий спосіб знання успішно застосовуються в

аналізі і прогнозуванні еконо¬мічних і соціальних процесів.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |