шпаргалка

Засади реформування регіональнальних фінансів

[ Назад ]

Засади ґрунтуються на загальній методології фінансів.ефективне управління

регіоном означає створення ефективних регіональних фінансів. Регіональні

фінанси- суку. Відносин,які виникають в регіоні з приводу створеня регіональної

валової доданої вартості і формування на її основі бюджетних доходів місцевої

влади,держави,підприємств населення регіону основним елементом фінансів є

гроші,за допомогою яких оцінюють вартість: праці ТкЦм=Гм,основного капіталу

КпЦк=Гк,оборотного капіталу : ОоЦо=Го..валового випуску Qц=Г. кожен елемент

продуктивних сил є товаром і має вартість на ринку,перетворюючись у процесі

обміну на гроші Q=Г/ц. товар і гроші перебувають у постійному обороті .власники

продають свій товар,споживачі платять за нього гроші.Від швидкості обороту

елементів продуктивних сил залежить обсяг валового випуску продукції:

Qц=F(ОоЦоv). Чим більше задіяно оборотного капіталу і чим більша його

оборотність,тим більший є валовий випуск регіонального продукту. Швидкість

обороту залежить від організації механізму обо¬ротності товарів і грошей,

економічної та грошової політики дер¬жави, податкової системи, стимулювальної

системи, які сукупно утворюють систему фінансів.

У межах регіону і держави фінанси, як і економічна система загалом, набувають

регіональних і національних ознак. Вони вті¬люють сукупність регіональних і

національних відносин, за до¬помогою яких розподіляються валовий регіональний і

національ¬ний продукт і валова регіональна та національна додана вартість для

утворення і використання грошових фондів, маючи на меті розширеного відтворення

сфери виробництва, соціальної інфра¬структури та піднесення рівня життя людей.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |