шпаргалка

Мегаеконмічні райони Америки

[ Назад ]

Американський континент лежить між басейнами Тихого й Ат¬лантичного океанів.

Економіку американського континенту розді¬ляють на такі мегареґіони: Північна

Америка, Центральна Амери¬ка, Південна Америка. Загальна площа континенту —

39415,2 тис. кв. км. На ньому проживає понад 867 млн. чол. населення.

Вироб¬ництво ВНП на душу населення в рік в середньому — 10323 дол. США. У

структурі ВНП послуги складають 65,2 %, промис¬ловість — 25,9 %, сільське

господарство — 8,9 %. Експорт — близько 1349,0 млрд. дол. США, а імпорт — 1762,6

млрд. дол.

До складу регіо¬ну входять економіки трьох країн: США, Канади і Мексики.Природні

умови і ресурси. На території мегареґіону є прак¬тично всі кліматичні зони,

сприятливі для розвитку різних галу¬зей сільського господарства. Регіон багатий

водними і лісовими ресурсами. У надрах регіону — промислові запаси різних

корис¬них копалин: паливних, залізної руди, руд кольорових металів, хімії,

рекреації та ін.

Праця. Чисельність населення мегареґіону складає майже 430 млн. осіб, за якої

понад 56 % населення працездатного віку.Структура економіки. Характерною рисою

економіки мега¬реґіону є помітне зниження частки сировинних галузей і

сільсько¬го господарства. Структура ВНП країн мегареґіону характеризується

такими параметрами: сфера послуг — 73,4 %, промисловість — 23,5 %, сільське

господарство — 3,1 %. У сфері послуг переважають: по¬слуги кредитних і страхових

установ, наука, освіта, охорона здо¬ров'я, комунальна сфера, транспорт, зв'язок

і т. інТранспорт. Країни мегареґіону мають найбільш розвинутий у світі

транспортний комплекс. Розвиток транспорту, особливо автомобільного, сприяв

значному розвиткові розселення по те¬риторії та урбанізації поселень загалом.

Крім автомобільного в мегареґіоні добре розвинутий залізничний, повітряний,

трубопро¬відний, про морський види транспорту.Зовнішньоекономічна діяльність.

Країни мегареґіону відзнача¬ються тим, що в зовнішній політиці вони перевагу

надають не політичним, а економічним інтересам. Правда, торговельне сальдо є

від'ємне: експорт — 1105,9 млрд. дол. США, імпорт -1562,5 млрд. дол.

США.Економіка мегареґіону Центральної Америки. Це унікаль¬ний з погляду

державотворення і розвитку економіки мегарегіон Америки. Економіку мегареґіону

формують 28 країн.Природні умови і ресурси. Мегарегіон лежить у зоні тропічно¬го

і субтропічного поясів. Територія піддається погодним впли¬вам процесів, що

формуються над акваторією Атлантичного оке¬ану.Структура економіки. Структуру

ВНП становлять: сільське господарство — 10,2 %, промисловість — 24,7 %, сфера

послуг — 65,1 %. Сільське господарство спеціалізується на вирощуванні тропічних

і субтропічних овочівта фруктів, кави. Промисловість здебільшого представлена

харчовою і легкою галузями, появля¬ються і машинобудівна, хімічна Транспорт.

Найрозвинутіший морський транспорт Зовнішньоекономічна діяльність.

Зовнішньоторговельне саль¬до країн схиляється до позитивного параметра: Природні

умови і ресурси. Мегареґіон розміщений в зоні тропічного, субтропічного і

помірного поясів. Відзначається високим рівнем опадів, вологістю ґрунтів. Великі

запаси водних, лісових і земельних ресурсів.Структура економіки. Особливістю

економіки країн Південної Америки є багатоукладність відносин власності. Це

помітно не лише в сільському господарстві, а й промисловості.Сільське

господарство спеціалізується на виробництві зернових, яловичини, кави,

цитрусових, овочів та інших культур.Транспорт. Масштабність мегареґіону і

природні особливості вплинули на специфіку розвитку транспорту. Залізничний і

автомо-иідьний транспорти більш розвинуті по території східної і західної

ча¬стини, тобто вздовж узбережжя Атлантичного і Тихого

океанів.Зовнішньоекономічна діяльність.здійснюють через торгівлю, валютно-

фінансові й кредитні операції, міжна¬родні послуги, науково-технічне

співробітництво, виробниче ко¬оперування

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |