шпаргалка

Мегаекономічні райони РФ і азії.

[ Назад ]

* Економіка мегареґіону Російської Федерації. Це за терито¬рією найбільша

держава світу — 17075 тис. кв. км. Вона за пло¬щею у 28 разів (170075,0/603,7)

більша від України.

Природні умови і ресурси. Російська Федерація належить до країн, яка, мабуть,

єдина володіє комплексом природних умов і копалин для розвитку закритої

економічної системи.Структура економіки. Сфера послуг Російської Федерації

за¬безпечує майже 59 % виробництва ВНП. Здебільшого це послуги торгівлі,

комунальної сфери, побуту.

Промисловість виробляє майже 35 % ВНП. Переважають ба-

зові галузі економіки: гірничодобувна, чорна і кольорова мета-

лургії, машинобудування, електроенергетика, хімічна.Транспорт. У Росії наявними

є усі види транспорту. Шосейні шляхи потребують капітальної модернізації.

Рухомий склад усіх видів транспорту теж потребує оновлення для забезпечення

ком¬фортності і надійності перевезень.

Зовнішньоекономічна діяльність. Експорт Росії за рік стано¬вить в середньому

104,6 млрд. дол. США. В структурі експорту перевищує природний газ (перше місце

у світі за обсягом — близь¬ко 200 млрд. куб. м), нафта й нафтопродукти (друге

місце у світі після Саудівської Аравії), деревина, кольорові метали, озброєн¬ня.

Імпорт 60,7 млрд. дол. США. Це машини й технічне устатку¬вання, споживчі товари,

ліки, м'ясо, цукор та інші продукти хар¬чування.

Азія Економіка мегарегіонів Азії (без Російської Федерації). За основними

показниками економіки сучасну Азію поділяють на такі мегареґіони: Західна Азія,

Східна Азія, Південно-Східна Азія, Південна Азія, Південно-Західна

Азія.Економіка мегареґіону Західної Азії. До складу мегарегіону ііходять

Казахстан, Азербайджан, Вірменія, і Грузія.

Природні умовСтруктура економіки. Структура ВНП засвідчує, що значну частину

його обсягу становить сільськогосподарський сектор — майже 20%, промисловість —

31 % і послуги — 49 %. и й ресурси. Клімат і земельні ресурси сприят¬ливі для

розвитку рослинництва і тваринництва.Транспорт. Представлений усіма видами, але

технічна осно¬ва і якість обслуговування потребують великих капіталовкла¬день

для оновлення.

Зовнішньоекономічна діяльність. Торговельний баланс країн мегареґіону практично

зрівноважений.Економіка мегареґіону Центральної Азії. Контури мега¬реґіону

формують п'ять країн..Природні умови і ресурси. Кліматичні умови вплинули на

фор¬мування зон сухих субтропіків. Опади не дуже рясні і волога є дефіцитом.

Мегарегіон лежить у зоні, дуже придатній для виро¬щування бавовнику і

теплолюбних овочів та фруктів.Структура економіки. Усі галузі економіки

функціонують на застарілих технологіях. Власних ресурсів для здійснення

капіта¬ловкладень майже немає, а умов для залучення зарубіжних інве¬стицій теж

практично не створено.Транспорт. Важливими є залізничний і автомобільний види

транспорту. На них припадає основна маса вантажо- і пасажи-рообороту.

Розвивається трубопровідний транспорт, особливо транспортування газу.

Зовнішньоекономічна діяльність. Мегарегіон визначається по¬зитивним сальдо

торговельного балансу.Економіка мегареґіону Східної Азії. Мегарегіон Східної

Азії формують країни, що не мають спільних тенденцій соціально-скономічного та

політичного розвитку.Природні умови і ресурси. Східна частина мегареґіону

піддаєть¬ся мусонним впливам, західна характеризується континенталь¬ним

кліматом. У мегареґіоні збереглися хвойні і широколистяні ліси.Структура

економіки. Рівень і динаміка розвитку економіки різні. Краще збалансована

економіка у розвинутіших країнах. Менш розвинуті ще зберігають методи управління

економікою, що їх сповідувала соціалістична система.Транспорт. Забезпечення

транспортними шляхами задовільні в розвинутих країнах. Це залізничні та

автомобільні шляхи. " Морський вид транспорту розвинутий у всіх країнах, як і

корабле¬будування загалом.

Зовнішньоекономічна діяльність. Країни мегареґіону загалом мають позитивне

торговельне сальдо.

Економіка мегареґіону Півдснно-Східної Азії. До складу ме¬гареґіону входять 10

країн:Природні умови і ресурси. Мегареґіон розміщений у сприят¬ливій кліматичній

зоні. Відзначається великими покладами наф¬ти, газу, кам'яного вугілля,

кольорових металів.Транспорт. Наземний транспорт розвивається слабо, за

ви¬нятком розвинутих країн. Наявними є залізниці й автомобільні шляхи. Проте

добре розвинуті порти й міжнародні, морські пере¬везення.

Зовнішньоекономічна діяльність. Торговельний баланс регіо¬ну має позитивне

сальдо.

* Економіка мегареґіону Південної Азії. Економічну систему мегареґіону формують

7 країн.Природні умови і ресурси. В мегареґіоні переважає клімат тро¬пічного і

субтропічного поясів, вегетаційний період триває про¬тягом року.Структура

економіки. Структура ВНП виражає структуру зайнятості і економіки загалом:

сільське господарство — 29,8 %, промисловість — 20,4 %, сфера послуг — 49,8

%.Транспорт. Наземний транспорт, зокрема залізничний, авто¬мобільний розвинутий

відносно слабо. Проте морські перевезен¬ня мають велике значення для розвитку

економіки мегареґіону.

Зовнішньоекономічна діяльність. Країни мегареґіону мають від'ємне торговельне

сальдо.

Економіка мегареґіону Південно-Західної Азії. Це один з най-унікальніших

мегареґіонів Азії і світу загалом. Тут формували¬ся джерела культури, релігій,

писемності, державотворення, ви¬робництва й торгівлі.Природні умови і ресурси. В

мегареґіоні домінують риси суб¬тропічного і тропічного клімату. Є великі поклади

нафти, газу, залізної руди, кам'яного і бурого вугілля, мінеральної води,

ліку¬вальні грязі тощо.Структура економіки. Економіка мегареґіону має аграрно-

сировинний характер. Проте відмінності в рівні економічного розвитку і структурі

господарства між країнами досить помітні. Обсяг і структуру ВНП складають:

сільське господарство — 12,0 %, промисловість — 34,0 %, послуги — 54,0

%.Транспорт. Більшість країн мегареґіону розвиває морський транспорт з

обладнаними портами. Залізничний і автомобільний найбільше розвинутий в

приморських частинах регіону.

Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг зовнішньої торгівлі країн мегареґіону

досить високий.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |