шпаргалка

напрями і ризики розвитку кооперацій в Україні

[ Назад ]

Позаяк кооперація може продуктивно й ефективно функціо¬нувати у сфері малого і

середнього підприємництва, то для її роз¬витку треба визнати такі пріоритети:

■=> формування концепції розвитку кооперативного сектора і цілеспрямованої

державної та регіональної політики для її реалі¬зації;

■=> створення іпституційних передумов розвитку кооператив¬ного підприємництва,

високоефективних мережевих виробничих структур (кластерів) з різних видів

господарської діяльності, державної та регіональної підтримки їх функціонування;

■=> створення економічного і фінансового механізму руху праці, капіталів,

товарів і ресурсів, який вивільняв би дію ринкових сил, сприяв би продуктивній і

ефективній віддачі праці і капіталу, кооперованих виробників Те, що впливатиме

на зростання обся¬гу виробництва Т/?/ = Та 7^.Те//

■=> мобілізація грошових вкладень у розвиток кооперативного підприємництва і

мережевих виробничих структур (кластерів).

розвиток кооперативного сектора регіонів та й краї¬ни загалом не позбавлений

певних ризиків:

по-перше, відсутність обґрунтованої теорії приватної і не-приватної власності та

різних форм їх прояву і відповідної теорії організації управління приватною і

неприватною власністю в умовах ринкової економіки, що значно ускладнює ефективне

уп¬равління структурами;

-> по-друге, психологічна неготовність підприємств, фермерів та інших виробників

кооперувати зусилля на новій, "некомандній", добровільній основі;

по-третє, відсутність на регіональному і місцевому рівнях фахівців, що володіють

методикою виявлення, формування і роз¬витку мережевих виробничих структур на

кооперативних за¬садах;

по-четверте, переважання стереотипу гіперболізації влас¬них інтересів не

виключає привласнення окремими чиновниками ко¬оперативних грошових ресурсів і

капіталів і "тінізації" діяльності;

по-п 'яте, розвиток кооперації мережевих виробничих струк¬тур може розтягнутися

у часі, оскільки треба подолати індиві¬дуалізм та недовіру між підприємцями, а

також між підприєм¬цями і владою;

т>по-шосте, більшість діючих малих і середніх підприємств, фермерів та інших

виробників ще не готова до об'єднання зусиль і капіталів, обміну інформацією,

інновацією та ноу-хау, важкопідібрати і підготувати лідерів для управління

підприємницьки¬ми кооперативними мережевими виробничими структурами та інші;

-> по-сьоме, наявні труднощі з постачальниками комплекту¬вальних виробів та з

покупцями продукції;

по-восьме, відсутність позикового капіталу та брак влас¬ного капіталу;

по-дев'яте, продовоісується великий податковий тиск, збе¬рігається правова

невизначеність, корумпованість чиновників та рекет;

по-десяте, брак приміщень, виробничої площі та відсутність підприємницького ноу-

хау.

Однак досвід ринкових країн показує, що потенційні ризики завжди можна подолати,

якщо є розуміння влади, підприємців та кредитних установ і необхідності розвитку

кооперативного під¬приємництва в таких формах, які забезпечують високий рівень

зайнятості, продуктивну і ефективну віддачу праці і капіталу, пом'якшують

соціальну напруженість у регіоні і країні загалом.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |