шпаргалка

40 національний макроекономічний районУкраїни

[ Назад ]

Національну макроекономічну територіальну систему Украї¬ни формують сукупність

обласних економічних систем, які і фор¬мують єдину національну економічну

систему.

Адміністративний центр країни набуває статусу столиці, в якій розміщені органи

державної влади, фінансів тощо. У столичному центрі поряд з державними,

фінансовими, страховими установами також функціонують промислові підприємства

різних галузей, зак¬лади сфери обслуговування, міжнародні представництва.

Регіональні економічні системи характеризують територіальний поділ праці і

головним завданням їх є формування і розвиток соці¬альної інфраструктури,

соціальний захист тих, що не працюють, охорона довкілля та ін. Матеріальною

основою вирішення цих зав¬дань є структура і результативність діяльності

локальних економіч¬них систем, розміщених у даному регіоні. Завдання полягає у

тому, щоб поєднати інтереси локальних і регіональних економічних сис¬тем, від

якого матимуть користь регіони країни й уся національна економічна система. 1

тут важливо обґрунтувати ступені взаємо¬залежності і взаємовпливу двох видів

економічних систем.

Макроекономічне районування теж має два аспекти: ^моно-адміністративний і

■=>поліадміністративний.

Сучасний політичний стан України характеризує її як моно- адміністративну

територіальну економічну систему з шістьма відносно сформованими

мезоекономічними районами. Рівні еко- номічного розвитку мікро- і

мезоекономічних районів України досить різні. Вони склалися історично, і процес

вирівнювання роз-ВИТКУ регіонів України буде тривалий. Для того потрібні

великі„топічні (8 - Ю років) капіталовкладення (40 - 50 млрд. дол^ США) Такі

кошти можуть надійти тільки з високорозвинутих кр^нсвіуза сприятливих для їх

капіталу політичних, бюджет¬

них, фінансових і правових умов в Украші.

Найбільшими експортерами є Донецький, Дніпропетровський та Київський

мезоекономічні райони. Зовнішньоторговельне саль¬до позитивне для України і всіх

мезорегіонів, крім Київського. Це свідчить про те, що частина надходжень від

експорту регіонів перерозподіляється на користь м. Києва насампередКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |