шпаргалка

35 Методи державного управління і регулювання в регіоні

[ Назад ]

Методи управління і регулювання — це система адміні¬стративних, правових та

економічних важелів, за допомо¬гою яких здійснюються координації та коригування

процесів виробництва, розподілу, обміну і споживання.

Серед методів державного регулювання регіонального розвит¬ку можна виділити дві

основні групи: >прямі і >непрямі.

До прямих методів належать: =*■ державні капіталовкладення, дотації і субсидії;

регулювання цін та заробітної платні; ' >фінансування через спеціальні (фонди

розвитку і бюджети різних рівнів; ^державна контрактна система (у перехідний

період — державне замовлення).

До непрямих методів належать: ^грошово-кредитна політи¬ка; ^амортизаційна

політика; ^стимулювання територіально-го розвитку через формування фондів

економічного і соціально, і саморегулювання регіонів; ^стимулювання виробництва

підпри смств через формування у них фондів економічного і соціально,'!

саморозвитку.

Дефіцит бюджетів усіх суб'єктів ринку появляється від не¬вмілого центрального і

регіонального державного управління і регулювання економіки, результатом якого є

неефективна діяль¬

ність виробничих підприємств або їхня збитковість. Цю негатив¬ну рису управління

і регулювання і, як наслідок, неефективного функціонування економіки треба

долати через:

~> формування новаційного мислення у всіх кадрів і на всіх рівнях управління і

регулювання економікою;

створення інноваційних фондів та інноваційних програм, ре¬організації

виробництва;

-> стимулювання капітальних вкладів та інноваційних про¬цесів на рівні

виробничих підприємств.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |