шпаргалка

Операційний підхід в управлінні виробництвом

[ Назад ]

Вихідною основою системи управління виробництвом є си¬стемний підхід до

управління операціями, суть якого полягає:

в обґрунтуванні операційної (функції, тобто всіх тих дій, внаслідок яких

виробляються товари і послуги, що надходять на ринки;

^> у розробленні операційної системи, яка передбачає підсис¬тему планування і

контролю на базі інформації зовнішнього і

внутрішнього середовища, переробну підсистему і підсистему шбезпечення працею,

капіталом, енергією, матеріалами, інфор¬мацією та випуск товарів і послуг.

Процес управління операціями має три основні вектори: ^роз¬робку і реалізацію

загальної стратегії і напрямів операційної діяль¬ності організації; О розробку

операційної системи; ^планування і контроль поточного функціонування системи

Управління виробництвом полягає у забезпеченні задоволення регіонального

сукупного попиту на продукцію при мінімізації витрат: ^зберігання готової

продукції; & ведення портфеля від¬кладених замовлень; ^зв'язаних з позаурочною

роботою чи про¬стоєм робітників; ^зв'язаних з передачею частини робіт спів-

підрядникам; ^зв'язаних з прийомом і звільненням робітників.

Це означає, що підприємство у процесі випуску продукції орі¬єнтується на попит

та зниження затрат на виробництво продукції. Залежно від умов виробництва

підприємство може вибирати найоптимальнішу для нього стратегію планування

сукупного обсягу виробництва:

-_► постійного обсягу виробництва при постійній чисельності зайнятих, незважаючи

на коливання сукупного попиту;

-Узмінного обсягу випуску при постійній чисельності зайня¬тих, який залежить від

коливань сукупного попиту;

змінного обсягу випуску при змінній чисельності зайнятих, тобто прийому і

звільнення працівників залежно від зміни обсягу виробництва.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |