шпаргалка

підприємизація і лібералізація в системі управляння і регулювання в регіоні.

[ Назад ]

Підприємизація і лібералізація у системі управління у регіо¬ні — процес переходу

від вертикальної міністерсько-галу¬зевої системи управління підприємствами,

розукрупнення великих підприємств на більш мобільні та інвестиційно при¬вабливі

і створення їм інституційних передумов активізації горизонтальних зв 'язків.

Об'єктами управління є пердусім сфери національної економі¬ки — виробнича і

невиробнича, галузі сфер — промисловість, сільське господарство, будівництво,

транспорт, торгівля, осві¬та, охорона здоров'я та ін. Загальну схему об'єктів

галузевого управління можна представити такими складовими (рис. 6.2).

Кожна із складових структури виконує особливі лише їй функ¬ції: банки

забезпечують кредитування виробничих і торговель¬них підприємств; підприємства і

їх об'єднання — виробництво, продукції для виробничого і соціального споживання;

торгівельні організації — гуртову і роздрібну реалізацію продукції.

Що ж стосується сьогоднішньої системи галузевого управлі¬ння за принципом

"зверху-вниз", незалежно, чи це у промисло-іюсті, чи сільському господарстві, чи

інших галузях, то ті зміни, які відбуваються у системі планування, регулювання,

господар-ського механізму загалом стосується насамперед взаємодії по вер¬тикалі.

Зміцнення госпрозрахункових підходів, підвищення ролі договірних відносин,

кращих показників діяльності — усе це част¬ково внесло і вносить дещо нове у

практику роботи ланок верти¬кальної системи управління. Однак не можна

стверджувати, що деякі добрі зміни відносин у вертикальній галузевій системі

уп¬равління аж так позитивно позначилися на показниках динаміки виробництва.

Практично за інерцією зберігається як сама система верти¬кального галузевого

управління, так і структура галузей, показ¬ники їх виробництва, структура

зайнятості, зосередження основ¬ного капіталу і ці ж тенденції розвитку, що були

до переходу на ринкові засади господарювання.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |