шпаргалка

Предмет і об'єкт регіональної економіки

[ Назад ]

Предмет регіональної економіки. Це насамперед просторово-виробничі явища і

причинно-наслідкові зв'язки між ними, у нашо¬му випадку чинники формування

поселень і виробництва на ок¬ремій території, на які спрямована дія суб'єкта для

їх пізнання.

Предмет регіональної економіки — це закони і закономір¬ності виникнення,

розвитку поселень і виробництва та їх пропорцій по території, формування

відносно спеціалізова¬них територіальних економічних систем.

Об'єкт регіональної економіки — це територія, на якій роз¬міщені населені

пункти, виробничі об'єкти, транспортна си¬стема з властивою для даної території

спеціалізацією ви¬рибництва.

Об'єктом регіональної економіки є складна територіальна госпо¬дарська система.

Тут взаємодіють >виробництво і споживання, > переміщення товарів і людей, >обіг

грошових і матеріальних ре¬сурсів. За окремими населеними пунктами закріпляються

функції управління, регулювання, концентрації праці, капіталу і торгівлі.

Об'єкт регіональної економіки є складною структурою вироб¬ничо-споживчого

характеру. Його складовими є:

Територія. Головними параметрами території як одного з елементів об'єктів

дослідження регіональної економіки є площа регіону, особливості рельєфу, водних

артерій, лісових площ, сільськогосподарських угідь, тощо

Розселення.Це один із найважливіших елементів об'єкта регіональної економіки.

Він характеризує територіальне розселен¬ня населення регіону, співвідношення

чисельності населення у містах, селах і селищах міського типу.Важливим є

співвідношен¬ня населення і площі, сільськогосподарських угідь, ріллі регіону,

водних ресурсів, рекреаційних ресурсів тощо.

Виробництво.Цей елемент об'єкта регіональної економіки характеризує зосередження

праці і капіталу в місцях наявних си¬ровинних ресурсів для їх переробки у

готовий до споживання продукт, що приводило до розвитку поселень і в діючих

населених пунктах для збільшення обсягів виробництва, що приводить до розширення

і розвитку поселень, здебільшого міст.

Інфраструктура.. Населені пункти і виробничі об'єкти на території регіону

розміщені на певних відстанях один від одного. Для встановлення між ними

відносин виробничо-споживчого ха¬рактеру формується відповідна інфраструктура:

транспортна (за¬лізниця, автомобільні шляхи, водні шляхи), мережа

енергозабез¬печення, водозабезпечення тощоКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |