шпаргалка

Метод і завдання регіональної економіки

[ Назад ]

Метод регіональної економіки — це спосіб пізнання пред¬мета регіональної

економіки, за якого регіональна економіка розглядається як частина національної

економіки, що само-розвивається на основі дії об'єктивних економічних законів.

Економічне мислення. Економіка як "мистецтво ведення гос¬подарства" цілком

узалежнена від способу економічного мислен¬ня. Стає очевидним, що економічне

мислення має бути притаман¬не всім членам суспільства.Ці вимоги зведені у

правила, аксіоми, якими повинні володіти суб'єкти мислення.

Наука регіональної економі¬ки має на меті теоретичне обґрунтування напрямів

оптимізації розміщення капіталу і праці, підвищення їхньої продуктивної віддачі,

ефективності виробництва валової продукції на підпри¬ємстві і регіону загалом,

обґрунтування основ і заходів економіч¬ного зростання.

Завдання регіональної економіки — це виявлення дії економічних законів і

закономірностей формування, прин¬ципів і методів функціонування регіональної

економічної си¬стеми для продуктивного й ефективного функціонування підприємств,

економічного зростання і підвищення добро¬буту населення регіону.

В умо¬вах ринку головним критерієм організації виробництва товарів і послуг та

грошових витрат на придбання матеріальних ресурсів виробниками і товарів та

послуг населенням є ціна. Вона фор¬мується через співвідношення попиту (уГ^ та

пропозиції (Оц)

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |