шпаргалка

Реґіональна економіка в системі економічних і природничих наук

[ Назад ]

Сучасна прикладна економічна наука обґрунтовує п'ять рівнів організації

господарських систем: мікроекономіка;регіональна економіка або мезоекономіка;

макроекономіка; мегаекономіка ; гло¬бальна економіка.

Мікроекономіка обґрунтовує питання управління основним, оборотним капіталом,

працею, виробництвом і реалізацією про¬дукції підприємства. Регіональна

економіка (мезоекономіка) — питання управління зайнятістю, земельними,

природними ресур¬сами, соціального розвитку регіону. Макроекономіка — питання

управління динамікою, структурою, пропорціями виробництва, розподілу, обміну і

споживання національного продукту.Науки, які є в основі обґрунтування території

регіональної економіки:

Географія. Географічна наука розкриває величину території з її особливими

показниками рельєфу, кліматичними умовами, вод¬ного режиму, мінерально-

сировинних ресурсів, зональністю ґрунтів, рослинності тощо.

Демографія. Це наука про відтворення населення. Кожен регі¬он має свої

особливості господарювання, які значною мірою впливають на природні процеси

відтворення і міграції населення.

Соціологія. Це наука про соціальний стан населення реґіону і країни загалом.

Вона вивчає соціальну структуру населення, спосіб мислення різних соціальних

груп, ставлення до різних су¬спільних процесів.

Фінанси. Це один із найважливіших блоків економічних наук, який стосується і

регіональної економіки.

Екологія. Це наука про відносини людини і природи у сфері виробництва і

використання мінерально-сировинних ресурсів, рельєфних, кліматичних, водних,

ґрунтових умов реґіону.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |