шпаргалка

Закономірності, принципи і фактори формування регіональної економіки

[ Назад ]

Економічна система будь-якого рівня організації розвивається на основі

економічних законів. До економічних законів належать:

закон соціально-економічної збалансованості:

Qц=vГм,

де Q - фізична кількість товарів, робіт і послуг; ц — ціна оди¬ниці товару,

робіт і послуг;Гм — грошова маса, необхідна для обороту товарів робіт і послуг;

V— коефіцієнт оборотності грошової маси.¬

закон товарообміну:

ГГ

Q= V ——, ЗВІДКИ Ц = V —— ,

Ц Qзакон товаровиробництва:

Qц =О+Т+А+ ЧП.

Закономірності та принципи розміщення продуктивних сил і економічної

регіоналізації. Закономірності — це результат дії яки¬хось чинників, процесів

тощо; причинно-наслідкові зв'язки.

Принцип — це обгрунтоване наукою і практикою правило, яким ічруються у

практичній діяльності для досягнення поставленої ЦІЛІ. Принципи, розвиток і

розміщення продуктивних сил взаємо¬пов'язані: принципи визначають особливості

розміщення продук¬тивних сил, а рівень їх розвитку потребує обґрунтування нових

принципів або вдосконалення діючих. Вони притаманні всім істо¬ричним етапам

розвитку продуктивних сил, змінюються лише пріоритети певних принципів.

Чинники розміщення продуктивних сил і економічної реґіо-налізації — економічні,

соціальні, правові, природні явища, які впливають на територіальне розміщення

продуктивних сил, створення поселень і спеціалізацію територій, визна¬чають

рівень продуктивної та ефективної функцій праці і капіталу в регіоні.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |