шпаргалка

Територіальна структура господарства як основа економічного районування

[ Назад ]

У структурі еко¬номіки локального рівня організації основними її складовими є

земля, праця, капітал, фінанси. У просторовій економіці праця, капітал і фінанси

у формі підприємств розміщені по території і з'єднані транспортною системою. Це

свідчить про те, що така соціально-економічна система є територіальною, тобто

єдність її зумовлена спільною територією.

Територіальна структура економіки — це сукупність стійких зв 'язків між

елементами соціально-економічної про¬сторово обмеженої системи, які забезпечують

її цілісність і зберігають основні властивості за наявності різних зов¬нішніх і

внутрішніх змін.

Якісні параметри елементів територіальної структури еко¬коміки відображають

сутність соціальних, виробничих, при¬родних явищ, які є чинниками і результатами

господарської діяль¬ності. До них відносять:

> населення: розглядають як джерело формування праці, ство¬рення засобів

виробництва, видів діяльності, продуктів спожи¬вання і т. д.;

> розселення: виражає форми організації поселень, які є місцем формування

способу життєдіяльності мешканців;

> виробництво: види діяльності як форма створення матері¬альних і духовних

цінностей, що забезпечують життєдіяльність працюючих і непрацюючих;

> споживання: форми діяльності людей, пов'язані з розподілом, обміном та

споживанням матеріальних і духовних вартостей;

> природні умови і ресурси: незалежні від людини природні яви¬ща, що є

предметом використання у господарській діяльності людей; це земля, кліматичні

умови, водне середовище, ґрунти, ліси, корисні копалини тощо;

Кількісні параметри елементів територіальної структури економіки. Вони

відображають кількісні особливості внутрішніх і зовнішніх ознак соціальних,

виробничих і природних явищ, які характеризують їх як чинники і результати

конкретних видів гос¬подарської діяльності.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |