шпаргалка

Засади економічного районоутворення

[ Назад ]

Районоутворення — це об'єктивний, незалежний від волі і свідомості людини процес

формування інтегральних ви¬робничо-територіальних систем, господарські елементи

яких перебувають у тісних взаємозв 'язках, мають свої про¬сторові й виробничі

особливості і відзначаються стійкістю щодо зовнішніх і внутрішніх змін.

Процес районоутворення дуже складний. В ньому одночасно простежуються парні

тенденції одного явища: формування яви¬ща і його розформування. Залежно від

чинників тенденції про¬тікають з різною інтенсивністю. Якщо тенденція формування

сильніша від розформування, то явище розвивається і навпаки. Якщо ж тенденції

незмінні, то явище перебуває у стані стабіль¬ності.

Процесу районоутворення властива ціла низка тенденційних ознак.

По-перше: диференціювання танівелювання елементів те¬риторіальної господарської

структури

По-друге: концентрування та деконцентрування

По-третє: доцентрування виробничих і соціальних об'єктів, відцентрування

виробничих і соці¬альних об'єктів від центру до периферії із збереженням

економіч¬них зв'язків.

По-четверте: агломерування — процес концентрації праці та капіталу в

управлінському центрі території, деагломерування — жоротний агломеруванню

процес.

По-п'яте: мегацентралізація — процес концентрації праці і капіталу

національного і міжнародного рівня в управлінському центрі окремої країни,

демегацентралізація — процес, зворотний мегацентра-пізації;

По-шосте: поляризація — процес розвитку, за якого струк¬турні елементи однієї

території функціонально пов'язані з утра¬тою або незмінністю тих елементів і їх

властивостей, що є на суміжній чи віддаленій території; деполяризація — процес,

зво¬ротний поляризації

Постійні чинники районоутворення. Насамперед це природні явища, які сформувалися

унаслідок геологічних процесів і визна¬чають особливості даної території.

Змінні чинники районоутворення. До них відносять явища та процеси, пов'язані з

відтворенням і розселенням людини, розвит¬ком виробництва, транспорту, торгівлі

і т. ін. Усім цим явищам і процесам властиві зміни в часі і просторі.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |