шпаргалка

Підходи і проблеми економічного районування

[ Назад ]

Під економічним райо¬ном слід розуміти певну територію, на якій господарське

життя загалом чи певна група господарських явищ зв'язана певною за¬кономірністю:

коли встановлюють закономірність для цілого гос¬подарського життя даної

території, то обґрунтовується якийсь інтегральний район, а коли встановлюється

такий зв'язок для певної групи явищ, то мова повинна йти про якийсь спеціальний

район.

З іншого боку учені дискутують з приводу природно-історич¬ного і економічного

районування. Прикладом природно-історич¬ного районування може бути виділення меж

території за ознака¬ми кліматичних умов, якісних характеристик ґрунтів тощо.

Еко¬номічне районування пропонується здійснювати лише на основі господарських

зв'язків. Також є думки щодо змішаного, тобто природно-економічного районування.

Своєю чергою є спроби обґрунтувати відмінності в самому економічному

районуванні, тобто виділяти генетичні і статичні райони

Економічне районування — обґрунтований науковий поділ країни на економічні

райони, що сформувалися історично або формуються у процесі розвитку продуктивних

сил на основі поділу праці.

Територіальне таксонування. Для такої систематизації вико¬ристовують поняття

"таксон", тобто якусь територіальну оди¬ницю з тими ознаками, які вивчає

дослідник.

Своєю чергою таксонування — це методичний прийом, який дає змогу виділити

елементи простору з чіткими класифікаційними і типологічними рисами. Виділяють

таксони природно-територіальні, економічно-територіальні, адміністративно-

територіальні.

Природно-територіальні таксони.Найпоширенішими таксонами є >ареал, >зона,

>басейн

Територіально-економічне таксонування. В основі територі¬ально-економічного

таксонування є територіальна структура концентрації і розміщення праці й

капіталу.

Внаслідок поглиблення поділу праці та концентрації капіталу сформувалися певні

види поселень із власними виробничими функ¬ціями, які є елементами

територіальної організації виробництва: село, селище — населений пункт

чисельністю до 1000 осіб,

мікрополіс (мале місто) — населений пункт чисельністю до 50 тис. осіб,

-> мезополіс (середнє місто) — населений пункт чисельністю до 500 тис. чол.,

макрополіс (велике місто) — населений пункт чисельністю 0,6—5 млн. осіб,

-> мегаполіс (дуже велике місто) — населений пункт чисельні¬стю 6 — 15 млн.

осіб.,

Територіально-адміністративне таксонування.

Природні і економічні територіальні таксони є складовими еле¬ментами складнішої

таксономічної одиниці під назвою територі¬ально-адміністративний район (регіон).

* Територіально-адміністративний район (регіон) — ча¬стина територіального

простору, яка має населений пункт з наданими йому адміністративними функціями,

наповне¬на природними і господарськими елементами, що значно відрізняють її від

інших територіальних систем і яка ха¬рактеризується єдністю, взаємозумовленістю

складових елементів і цілісністю.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |