шпаргалка

Розмежування економічних районів

[ Назад ]

Економічна регіоналізація має важливе теоретичне і практич¬не значення. її

обґрунтовують і реалізують на практиці в усіх країнах світу, оскільки це дає

можливість поліпшувати управ¬ління локальними і регіональними економічними

системами та соціальними процесами.

Сучасна економічна наука поряд із поняттям "економіч¬на реґіоналізація"

обґрунтовує також поняття "соціально-еконо¬мічна регіоналізація" та "соціальна

регіоналізація". Особливо ця тенденція помітна в ринкових економіках і нині в

перехідних до ринку економіках.

Соціально-економічна реґіоналізація передбачає виділення інтег¬ративних

суспільно-територіальних систем, а соціальна реґіона¬лізація — виділення

територіальних соціальних утворень.

Ринкові аспекти територіально-адміністративного району. Тео¬рія ринкової

економіки обґрунтовує необхідність реального суб'єкта ринку, — суб'єкта

виробництва і суб'єкта споживан¬ня, — якими є фізичні особи, підприємства й

окремі адміністра¬тивно-територіальні одиниці: село, місто, район, область,

тобто регіон. За територіальною організацією такі регіони сформовані як

адміністративні одиниці і як економічні системи.

Тому в основі аргумента¬ції соціально-економічної реґіоналізації варто

використати прин¬ципи:

по-перше, економічної самодостатності локальних вироб¬ничих і обслуговуючих

систем даної частини території;

по-друге, тісноту виробничих, технологічних, комерційних зв'язків об'єктів

виробництва та обслуговування даної частини території;

-> по-третє, межі економічного району визначати рівнем тісно¬ти економічних і

соціальних зв'язків виробничих і обслуговую¬чих підприємств.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |