шпаргалка

Світовий досвід і міжнародне співробітництвоу сфері охорони довкілля

[ Назад ]

Однією з найвизначніших подій XX ст.. стала Конференція ООН з питань довкілля

та розвитку. В контексті програми конференції 1992 ро¬ку в Ріо-де-Жанейро

Україна як учасниця цієї конференції узяла на себе зобов'язання щодо виконання

положень документів кон¬ференції. Другий розділ матеріалів конференції

"Збереження і ра¬ціональне використання ресурсів для розвитку" розкриває зміст

заходів природоохоронного значення: Захист атмосфери; Комплексний підхід до

планування і раціонального викори¬стання земельних ресурсів;Боротьба зі

знелісненням;Раціональне використання вразливих екосистем.: боротьба з

опустелюванням і посухою;Раціональне використання вразливих екосистем: сталий

розвиток гірських районів; Сприяння сталому веденню сільського господарства та

роз¬витку сільських районів; Збереження біологічної розмаїтості; Екологічно

безпечне використання біотехнології; Захист океанів, усіх видів морів,

ураховуючи замкнені й на-півзимкнені моря, прибережних районів та охорона,

раціональне використання і освоєння їхніх живих ресурсів; Збереження якості

ресурсів прісної води і постачання її: застосування комплексних підходів до

освоєння водних ресурсів, ведення водного господарства і водокористування.

Центральні й регіональні державні управління з екологічних питань здійснюють

реалізацію екологічної політики за такими напрямами: інтегроване (комплексне)

використання природно-ресурс¬ного потенціалу;

забезпечення екологічно-безпечних умов проживання насе¬лення;% збереження

унікальних природних пам 'яток через різні фор¬ми заповідання та створення

поліфункціональних заповідних при¬родних об'єктів;консолідація джерел

фінансування для реалізації пріоритет¬них природоохоронних заходів;

вдосконалення економічних механізмів природокористуван¬ня та охорони довкілля.

Світовим співтовариством прийнято міжнародні конвенції, стороною яких є

Україна, спрямовані на підтримку існування природного довкіл¬ля згідно з

принципами сталого розвитку.

Указом Президен¬та України від 12 вересня 2005 року №1239/2005 Мінприроди

визначено координатором заходів щодо виконання зобов'язань України за Рамковою

конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до Рамкової

конвенції.Для інвентаризації парникових газів у категорії "Викиди ме¬талу при

поводженні з побутовими стічними водами" система¬тизують таку інформацію:

загальний обсяг водовідведення від населення;середню по регіональну концентрацію

біохімічного спожи¬вання кисню у побутових стічних водах до очищення;середню по

регіону частку осаду, що залишається у первии-ішх відстійниках та становить

надлишковий активний мул від¬носно загального об'єму стічних вод, що пройшли

очищення.

Основними напрямами екологічних установ з навчальними і науковими закладами

має стати проведення високоякісного на¬вчання основ екології на побутовому,

регіональному і національ¬ному рівнях, розроблення програм публічних заходів

влади, шко¬ли, наукових установ і населення щодо недопущення засмічення,

забруднення та поліпшення бережливого ставлення до природи як невід'ємної

цінності чистого і здорового способу життя людей.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |