шпаргалка

69.Сутність видів і форм кооперації

[ Назад ]

Кооперація-форма усуспільнення праці у вигляді добровільного об'єднання людей

для спільної господарської діяльності. Ринкова економіка, яка ґрунтується на

свободі підприємництва, об'єднання зусиль, праці і капіталу, дає можливість

формуватися і розвиватися як різним формам організації підприємств

(індивідуальне виробництво, кор¬порації, кооперативи, союзи кооператорів тощо),

так і різним ви¬дам виробничої діяльності. Розрізняють такі види кооперації: ■=>

виробнича, <=> споживча, ■=> кредитна, ■=> сільськогосподарська, ■=>житлово-

будівельиа, ^транспортна та інші. кооперація в умовах поглиблення поділу праці є

зако¬номірним та об'єктивним явищем і набуває двох важливих форм:

- кооперування виробництва (предметне, подетальне, тех¬нологічне) як форми

суспільної організації виробництва, вироб¬ничих зв язків між підприємствами, які

спільно виготовляють пев¬ну продукцію, але зберігають господарську

самостійність;

- кооперація як форма добровільного об'єднання людей, їхніх праці і капіталів

для спільного підприємництва, створення спільного продукту і його розподілу за

пайовою участю. Учасни¬ки кооперації передають своє майно, гроші, інші засоби

вироб¬ництва у спільне користування, створюють підприємство, або, як його

називають, кооператив, і здійснюють задекларовану ними діяльність.

В умовах ринку добре відомі такі види кооперації: споживча кооперація як форма

добровільного об'єднання людей для організації торгівлі, громадського харчування

на селі, а також заготівлі сільськогосподарських продуктів і

сировини;сільськогосподарська кооперація як форма об'єднання влас¬ників землі,

землеобробної сільськогосподарської техніки, грошей та інших форм

капіталів;кредитна кооперація як форма добровільного об'єднання людей для

нагромадження вільних грошових ресурсів, здійснення взаємної допомоги грішми,

кредитування підприємницької діяль¬ності членів кредитних спілок;

житлово-будівельна кооперація як форма добровільного об'єднання людей з приводу

будівництва житлових будинків, га¬ражів тощо; транспортна кооперація як форма

добровільного об'єднан¬ня власників транспортних засобів для здійснення

перевезень вантажів і пасажирів;переробна кооперація як форма добровільного

об'єднання людей і їх капіталів для спільної організації підприємств перероб¬ки

сільськогосподарської сировини, ресурсів лісу, виробництва будівельних

матеріалів, сувенірів тощо.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |