шпаргалка

71 Сутність і особливості господарського комплеку України

[ Назад ]

Господар¬ський комплекс країни складають: населення і кількість зайнятих в

економіці, основний і оборотний капітал, кількість підприємств, галузеві

пропорції, обсяг і структура національного продукту. За даними 2005 р.

чисельність населення складає 47 млн. осіб, зайнято в економіці 20,5 млн. осіб,

кількість суб'єктів Єдиного державного реєстру підприємств — 1,07 млн. одиниць,

доходи населення — 370, 6 млрд. грн., оплата праці найманих праців¬ників — 120

млрд. грн., вартість оборотного капіталу — понад 400 млрд. грн., вартість

основного капіталу — 999 млрд. гри., валовий внутрішній продукт — 424,7 млрд.

грн.

Національна економічна система України має галузеву си¬стему організації

виробництва та управління.

Ф Галузь економіки — сукупність підприємств і організацій, об'єднаних спільністю

функцій, які вони виконують у си¬стемі територіального поділу праці.Галузева

структура економіки відображає процес суспільно¬го поділу праці, вказуючи на

функціональні відмінності між ок¬ремими галузями. Це дає змогу аналізувати

міжгалузеві пропорції і зв'язки, ефективність і динаміку виробництва. Сфери

діяльності та галузі виробництва об'єднують у групи: сфера виробництва:

промисловість, сільське господарство, будівництво, де створюють¬ся натуральні

цінності; транспорт і зв'язок, обслуговування натурального виробництва, тобто

забезпечення доставки матеріальних цінностей споживачам; торгівля, матеріально-

технічне постачання, громадське харчуван¬ня, заготівля, тобто продовження

процесу виробництва і створен¬ня приросту доданої вартості;сфера послуг:

житлово-комунальне господарство і побутове обслуговування на¬селення; освіта,

охорона здоров'я, культура і мистецтво, наука і наукове обслуговування; О органи

управління і оборони; кредитування, страхування соціального забезпечення і

захист ма¬лозабезпечених.

Аналіз галузевої структури економіки дає змогу оптимізува-ти та збалансувати

пропорції усієї економіки.

# 66. Стабілізація і збалансування розвитку регіонів

Спираючись на міжнародний досвід, можна визначити най¬ефективніші варіанти

розмежування сфер діяльності між урядом,

^ уряд регулює ринок на основі правових та економічних ме¬тодів;

У уряд з регіоном усуває вади ринкової економіки;

> уряд не втручається в управління приватних чи коопера¬тивних підприємств і не

здійснює вертикального управління га¬лузями економіки

* Стабільність і збалансованість регіональної економіки —стан економіки окремої

адміністративно-територіальної одиниці, за якого показники виробництва, доходів

і цін пе¬ребувають у відносній стабільності, а пропорції праці, ка¬піталу,

обміну і споживання в оптимальних співвідношен¬нях і задовольняють потреби

підприємств та населення регіону.

Центральне державне регулювання повинно сприяти досягнен¬ню балансу взаємних

інтересів, тобто створювати передумови, з одного боку, економічного зростання з

допомогою ринкових ме¬ханізмів, а з іншого — раціонального та ефективного

розподілу ресурсів і доходів.

Система державного регулювання в умовах переходу до рин¬ку повинна значно

змінюватися, навіть за наявних і обгрунтова¬них пріоритетів центрального

державного управління. Насампе¬ред воно повинно чітко розділитися на дві основні

сфери діяль¬ності:

■=> на регіональне, яке здійснюється на території окремих регіо¬нів;

■=> на міжрегіональне — на території усього економічного про¬стору країни і за

її межами.

Державне управління і регулювання економікою як в Україні, так і її регіонах

повинно трансформуватися:

^ по-перше, треба пом 'якиїити, а далі звести до мінімуму вер¬тикальне галузеве

управління як у сфері матеріального виробницт¬ва, так і у сфері послуг;

% по-друге, треба посилювати, а далі перевести на перева¬ження економічних

методів управління економікою різного рівня її організації;

% по-третє, треба посилювати роль регіональних органів в управлінні процесами

економіки на їх території.

# 67.Структура економічної політики і її суб'єкти

Економічна політика всіх суб'єктів регіо¬нального ринку має бути спрямована

на продуктивне і ефектив¬не функціонування насамперед підприємств, що розміщені

в ре¬гіоні.Економічна політика як явище притаманна будь-якому спосо¬бові

виробництва, її формує і проводить уряд будь-якої країни, виходячи з вимог

об'єктивних економічних законів, інтересів ви¬робників, регіонів і нації

загалом, тобто національних інтересів. Економічна політика не може бути

монополією якогось одного суб'єкта, позаяк кожен з суб'єктів виконує тільки йому

відведені функції складеним поділом праці і ніхто, крім нього, краще

органі¬зувати і контролювати цей процес не зможе. Відповідно й еконо¬мічна

політика мусить бути структурована щодо суб'єктів її проведення і вирішення як

часткових, так і національних інте¬ресів. Структуру економічної політики в

умовах ринку можна звести в декілька груп:

■> інституційна політика: самоуправління підприємств; управ¬ління і регулювання

інститутів регіону в регіоні; управління і регулювання інститутів держави в

регіоні;

* національна політика: державномовна, етнічномовна; освіт¬ня, культурна;

міоісконфесійна, загальнолюдських вартостей національно-громадянського

суспільства;

■> ринкова політика: обмеження монополізації; розширення кількості конкурентів;

лібералізація підприємництва, цін, зов¬нішньої торгівлі;

■> соціальна політика: грошових доходів і витрат; комуналь¬них послуг;

демографічна, розселення, соціального захисту; фінансова політика: грошова,

податкова, бюджетна; кре¬дитна, інвестиційна; інноваційна;

■> виробнича політика: відносин власності — приватної і Не¬привітної; структурна

— зайнятості: промислова, аграр¬на, інфраструктурна; підприємизації,

корпоратизації;

Ъ економічна політика: раціонального використання ресурсів; збереження і

відтворення довкілля; рекреації.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |