шпаргалка

Сутність і категорії регіональної економіки

[ Назад ]

Регіональна економіка — це сукупність населених пунктів і розміщених

здебільшого в них виробничих об'єктів, взає¬мопов'язаних спільною територією,

населенням, традиція¬ми і культурою господарювання і які тяжіють до єдиного

центру з функціями управління і регулювання, виробничою і соціальною

інфраструктурою. Регіональна економічна система — це не довільно окреслена

територія з населеними пунктами і підприємствами, шляхами і торгівлею. В її

основі очевидними є дві ознаки: тісні економічні взаємозв'язки підприємств з

природними ресурсами, населенням і споживанням у регіоні та тяжіння виробників і

споживачів до центру, який перебирає на себе функції управління і регулюван¬ня

регіоном. У даному разі регіональну економіку ми обґрунто¬вуємо як систему

господарських відносин між виробничими суб'єк¬тами внутрі регіону і як

юридичного суб'єкта міжрегіональних і міжнаціональних економічних відносин.

Кожна з локальних і регіональ¬них економічних систем виражає сукупність ринкових

категорій,які за певними ознаками можна звести в декілька груп.Отже,докатегорій

регіональної економіки відносять: категорії виробни¬чого потенціалу(Земля

,Трудовий капітал, Основний капітал, Обіговий капітал ,Технології , Інформація,

Підприєм¬ництво);Організації виробництва (Територія, Населення ,Промислові

райони, Промислові вузли, Промислові центри, Аграрно-промис¬лові ); Виробничої і

соціальної інфра¬структури (Управління ,Фінанси ,Транспорт ,Житло, Комунальна

сфера, Соціальний захист);Результатів виробництва(Регіональний продукт,

Регіональні затрати, Регіональний чистий продукт ,Регіональні нараху¬вання

амортизації, Регіональний прибуток)

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |