шпаргалка

Територіальна структура господарства як основа економічного районування

[ Назад ]

. Національне господарство України має складну структуру. Структура господарства

– це його внутрішня будова, котра показує, з яких основних елементів складається

господарство, а також виражає співвідношення та взаємозв'язки між ними.

.Підприємства різних галузей господарства по-різному розташовані на території

одне щодо іншого, відносно населених пунктів, своїх сировинно-ресурсних баз

тощо. В одних випадках вони мають одиничне розміщення, в інших — групове. Ці

групи на одній території творять певні територіальні поєднання, підприємства в

них більшою чи меншою мірою використовують спільну виробничу і соціальну

інфраструктуру або ж об'єднуються виробничими зв'язками, взаємними поставками

деталей, матеріалів, напівпродуктів, відходів. Таким чином виникають

територіальні елементи господарства. Сукупність певним чином взаєморозміщених і

поєднаних територіальних елементів господарства називається територіальною

структурою господарства.

Територіальна структура господарства тісно пов'язана з розселен¬ням,

транспортною мережею, а також особливостями природного середовища, його

природно-ресурсним потенціалом. Елементи територіальної структури можуть мати

точкові, вузлові, лінійні, кущові, аре¬альні форми. Зокрема, галузі первинного

сектора економіки — сільське й лісове господарство, рибальство, добувна

промисловість, які тісно взаємодіють з природним середовищем, мають переважно

ареальні форми: сільськогосподарські зони і райони, лісогосподарські і

лісопромислові райони і ділянки, рибопромислові зони і райони, гірничодобувні

басейни, райони, ареали.

Переважна більшість підприємств обробної промисловості розміщені в населених

пунктах і утворюють такі елементи територіальної струк¬тури, як промисловий

пункт (одне підприємство), промисловий центр— населений пункт з кількома мало

пов'язаними підприємствами, промисловий (господарський) вузол —місто або група

близько розташова¬них міст з великою кількістю взаємозв'язаних підприємств.

Окремі виробництва мають кущову форму територіального поєднання. На¬приклад,

машинобудівний кущ формується головним (складальним) підприємством і багатьма

заводами, що постачають деталі, вузли, агре¬гати і знаходяться у навколишніх

поселеннях.

Територіальна структура транспорту представлена такими елемента¬ми, як

транспортні лінії (наприклад, залізниці, судноплавні ріки), транспортні пункти

(станції на залізничній вітці), транспортні вузли (станції в місцях розгалуження

чи перетину залізничних ліній).

Елементи територіальної структури можуть бути спеціалізовані (наприклад, зернова

зона,цукровобуряковий пункт, центр харчової промисловості, автомобілебудівний

кущ, нафтохімічний вузол, залізничний вузол, автомагістраль) і багатогалузеві

(хіміко-машинобудівний центр, металургійно-машинобудівельно-хімічний вузол,

залізнично-річковий вузол, промислово-транспортний вузол, залізнично-

автомобільна полімагістраль).КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |