шпаргалка

Управління працею

[ Назад ]

Основні завдання: стабільне підвищення продуктивності праці; удосконалення

системи оплати праці та підвищення її впливу на по¬силення особистої і

колективної зацікавленості у зростанні про¬дуктивності праці; забезпечення

твердої залежності рівня за¬робітної платні від кількості та якості праці, тобто

реальних результатів праці.Основні напря¬ми: заходи підвищення продуктивності

праці; заходи форму¬вання і використання висококваліфікованої праці; заходи

удо¬сконалення оплати праці.

Заходами управління працею на підприємстві повинна по¬слідовно проводитися лінія

на заробляння трудовим колективом загалом засобів для оплати праці, перебудови

системи її оплати, виходячи із завдань різкого підвищення продуктивності та

ефективності, посилення зацікавленості виробників у виконанні більших обсягів

робіт з меншою чисельністю. Проте вони повинні орієнтуватися на ре¬зультати

праці, ціни на продукцію та спроможність відшкодувати матеріальні витрати,

оплатити працю зайнятих і отримати прибуток. Важливим є продуктивність праці

найманих працівників.

Продуктивність регіональ¬ної праці (національної праці) в розраховується

відношенням об¬сягу виробленого в регіоні продукту В до кількості зай¬нятих у

регіоні Тк: в = В/Тк. Показник індивідуальної продуктивності праці розраховують

на основі натураль¬них показників В = Оц

Чинники, що впливають на продуктивність праці, здебільшого поділяють на три

великі групи: ^народногос¬подарські, ^регіональні, ^місцеві (виробничі).

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |