шпаргалка

Формування ринку інновацій в регіоні

[ Назад ]

Регіональний інноваційний ринок взаємозв'язаний з ринком освіти, ринком

інвестицій, ринком праці і ринком товарів та по¬слуг.Передумовами формування

регіонального рин¬ку інновацій є: економічні основи відновлення виробництва в

ре¬гіоні; регіональна інноваційна пропозиція; регіональний іннова¬ційний попит;

ареальна конкуренція і формування реальних ново¬введень у регіоні.Економічні

основи відновлення виробництва в реґіоні конкурентоспроможність товару на

регіональному чи міжрегіональному ринках, яка визначатиметься структурою ціни

реалізації одиниці його товару;платоспроможність виробника здійснювати новаційні

капіталовкладення, джерелом яких є амортизаційні

на¬рахування;кредитоспроможність виробника здійснювати запозичен¬ня у банках для

купівлі і впровадження нової техніки, технологій, продукції, гарантією для

банків яких є чистий прибуток підприєм¬ства.Регіональна інноваційна пропозиція

формується науково-дослідними організаціями на основі інноваційного по¬питу.

Інноваційна пропозиція відображає натурально-вартісну форму новаційного продукту

Оц, де — натуральний новацій-ний товар, ц — ціна одиниці новаційного товару, а

інноваційний попит — грошову форму уГм, де Г — маса грошей на придбання

новаційних товарів, V — коефіцієнт оборотності грошової маси. Інноваційний попит

і пропозиція є взаємозумовленими явищами: зростання пропозиції спричиняє

зростання попиту і навпаки.Формування регіонального інноваційного

попитуРегіональні виробники товарів і послуг найбільш зацікавлені у впровадженні

нових технічних засобів і технологій, оскільки вони дають мож¬ливість створити

поліпшенні зразки їхньої продукції, запровади¬ти нові види продукції і послуг та

утримуватися на ринку серед конкурентів. Вони і формують попит на науково-

технічну про¬дукцію, що є основою його вивчення і формування напрямів

діяль¬ності організаційКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |