шпаргалка

Функції регіонального управління і регулювання

[ Назад ]

В умовах ринку повинен звужуватися вплив дер¬жави і поширюватися самоуправління

підприємств і органів са¬моврядування. На територіальному рівні держава впливає

на діяльність місцевих органів самоврядування через свої регіональні державні

адміністрації. Останні виконують контрольні, орієнту¬ючі і інші функції

господарського змісту. Існуюча система організації влади в Україні дає змогу

зберегти виконавчу верти¬каль через органи державної виконавчої влади. Але

завдання полягає у тому, щоб побудувати систему місцевого самоврядуван¬ня на

демократичних засадах і господарській ініціативі власників праці і капіталу.

Ознаками органів місцевого самоврядування є автономія: правова,

організаційна,фінансова.Сутність правової автономії полягає у тому, що вони

мають свої владні повноваження, визначені Конституцією або Законом.Сутність

організаційної автономії полягає у тому, що органи місцевого самоврядування

повинні мати можливість самі визна¬чати свою внутрішню структуру для того, щоб

вона відповіда¬ла місцевим потребам і забезпечувала ефективне

управління.Сутність фінансової автономії органів місцевого самовряду¬вання

полягає у тому, що вони мають право в межах державної політики володіти і вільно

розпоряджатися власними коштами при здійсненні своїх повноважень.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |