шпаргалка

Розселення і демографічні процеси в регіоні.

[ Назад ]

В Україні розвинулися три форми поселень, які характеризують систему розселення

людей: міста, селища міського типу і сільські населені пункти.До категорії міст

в Україні належать поселення з чисельністю населення понад 10 тис. осіб. До

категорії селищ міського типу-поселення з чисельністю населення понад 2 тис.

осіб.Оцінку розселен¬ня у реґіоні треба провадити за загальноприйнятою

методоло¬гією. Ця методологія прийнятна для оцінки регіонів різного рівня

організації: мікроекономічного, мезоекономічного, макроеконо-мічного і

мегаекономічного районів. В Україні налічується 490 територіально-

адміністративних районів і 121 район у містах, тобто це є потенційні

мікроекономічні райони. Важливим чинником регіональної економіки є чисельність

населення, яка забезпечує відтворення чисельності працездатного населення,

чисельності зайнятих, трудового капіталу.Зменшення чисельності населення в

Україні здебільшого пов'язують із тривалою соціально-економічною кризою і

недостатніми доходами для утримання сімей.Аналіз вікової структури населення

України за останні десятиріччя засвідчує зменшення абсолютної та відносної

чисельності дітей віком до 16 років. Також зменшується абсолютна і відносна

чисельність населення працездатного віку. Зростає лише абсолютна і відносна

чисельність населення, яке є старшим від працездатного віку. Характерною

особливістю природного руху населення України за останні десятиріччя є постійне

скорочення його природного приросту. Це спричинено зменшенням народжуваності та

зростанням смертності. Чисельність населення і демографічні процеси в регіоні

загалом є важливою інформаційною базою для формування бюджетної, інвестиційної

та соціальної політики органами місцевого самоврядування. Прогнозування приросту

населення регіону можна здійснювати на основі тенденції коефіцієнта сумарної

народжуваності, як одного з основних показників відтворення населення. Для того

використовують лінійне рівняння, на основі якого визначають параметр лінійного

тренду та здійснюють екстраполяцію тренду на досліджувану перспективу.Метод

прогнозування лінійного тренду широко застосовують у демографії. Він дає надійні

результати тенденції структурних і динамічних змін чисельності населення регіону

чи країни загалом.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |