шпаргалка

Теоретичні засади регіональних фінансів.

[ Назад ]

Теоретичні засади формування регіональних фінансів групуються на загальній

методології фінансів. Ефективне управління регіоном означає створення ефективних

регіональних фінансів.Регіональні фінанси — сукупність відносин, які виникають у

регіоні з приводу створення регіональної валової доданої г вартості і формування

на її основі бюджетних доходів місцевої влади, держави, підприємств і населення

регіону.Основним елементом фінансів є гроші Г, за допомогою яких оцінюють

вартість: праці,основного капіталу, оборотного капіталу; валового випуску в

регіоні і т. д. У межах регіону і держави фінанси, як і економічна система

загалом, набувають регіональних і національних ознак. Вони втілюють сукупність

регіональних і національних відносин, за допомогою яких розподіляються валовий

регіональний і національний продукт і валова регіональна та національна додана

вартість для утворення і використання грошових фондів, маючи на меті розширеного

відтворення сфери виробництва, соціальної інфраструктури та піднесення рівня

життя людей. Фінанси є основою формування і дії економічного та соціального

механізмів, тобто механізмів функціонування виробництва і соціального розвитку.

За їх допомогою відбувається "з'єднання" живої праці, засобів, предметів праці в

єдиний виробничий механізм, завдяки якому реалізуються економічні стимули й

інтереси людини, колективу і держави, створюються матеріальні передумови

задоволення соціальних потреб суспільства.Рух фінансів в економіці подібний до

руху крові в живому організмі, а їх функції зводяться до живлення усіх систем.

Фінанси приводять у дію людську працю, матеріальні та сировинні ресурси, готові

продукти виробництва, послуги, забезпечують зростання інтелектуального

потенціалу і добробуту суспільства загалом та кожної людини зокрема. Фінансові

механізми забезпечують кругообіг і нарощування набутого капіталу. Економіка,

складовими якої є трудовий, науковий, техніко-виробничий та природно-ресурсний

потенціал, функціонує як єдиний господарський механізм завдяки фінансовій

системі — сукупності законів, правил, норм, які регулюють фінансову діяльність і

фінансові відносини держави.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |