шпаргалка

Оборотний капітал і оборотна функція.

[ Назад ]

Оборотний капітал — частина виробничого капіталу, яка повністю споживається у

кожному виробничому циклі, цілком переносить свою вартість на створену продукцію

і для продовження виробництва відтворюється у натуральній і вартісній формах

після кожного виробничого циклу. Особливістю оборотного капітал є те, що вся

його вартість переходить на новостворений продукт праці за один кругооборот.

Розмір вартості оборотного капіталу, який обернувся за рік, відповідає сумі

матеріальних затрат у собівартості продукції. Економічне значення оборотності

оборотних засобів визначається потребами в них підприємства за певних обсягів

виробництва і реалізації продукції.Регіональна статистика оборотні ресурси

відстежує за декількома напрямами:за галузями: промисловість; сільське

господарство; будівництво; транспорт; торгівля та громадське харчування;

постачання, збут, заготівлі та інші галузі економіки регіону;за структурою:

товарно-матеріальні вартості; товари відвантажені і надані послуги; грошові

кошти; дебітори та інші оборотні кошти регіону. Оборотна функція оборотного

капіталу. Вона полягає в його перетворенні на готовий продукт за певний проміжок

часу. її можна виразити формулою:0.4 = 00ц0лП,де ()ц — вартість готового

продукту, отриманого внаслідок виробничого обертання оборотних засобів, грн.; О

ц — вартість оборотних засобів, грн.; V — коефіцієнт обертання оборотних засобів

; і — час обертання.Рівняння оборотної функції оборотних засобів засвідчує, що

вартість обсягу виробництва прямо залежить від кількості та вартості оборотних

засобів і коефіцієнта оборотності (швидкості обертання). Зростання обсягу

виробництва за рахунок зміни параметрів рівняння продуктивної функції оборотних

засобів можна досягти кількома способами: екстенсивним, коли залучається у

виробництво додаткова кількість оборотних засобів, тобто індекс зростання

оборотних засобів І , більший від індексу зростання коефіцієнта оборотності Iv

{І0 > Іу); екстенсивно-інтенсивним (інтенсивно-екстенсивним), колиt0 = Ir ;

інтенсивним, коли І < І.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |