шпаргалка

Джерела оборотного капіталу.

[ Назад ]

Оборотний капітал перебуває у двох формах: натуральній та грошовій.Власні

оборотні ресурси є результатом основних показників фінансів підприємств, якими

є: баланс, балансовий прибуток, прибуток від реалізації продукції ,дебіторська,

кредиторська та протермінована заборгованість.Баланс — документ бухгалтерського

обліку, який узагальнено інформує про стан справ суб'єкта господарської

діяльності на певну дату через зіставлення засобів, що використовуються у

процесі підприємницької діяльності, джерел фінансування.Балансовий прибуток —

загальна сума прибутку підприємства від усіх видів діяльності за звітний період,

відображена в його балансі, яка охоплює прибуток від реалізації продукції.

Прибуток від реалізації продукції — виторг від реалізації продукції зменшена на

суму нарахованого податку на додану вартість, акцизного збору,ввізного мита,

митного збору та інших обов'язкових зборів. Дебіторська заборгованість —

рахунки, які належать до сплати і виникають, у зв'язку з поставками у кредит.

Кредиторська заборгованість — грошові кошти підприємства, які належить виплатити

юридичній чи фізичній особі. Прострочена заборгованість — заборгованість, не

виплачена у визначені терміни або в терміни, вказані в договорі.підприємства не

завжди мають збалансований фінансовий стан і спроможність забезпечувати власними

силами оборотні і капітальні вкладення. Суб'єкти виробничої діяльності завжди

потребують певної кількості грошових чи матеріальних ресурсів для забезпечення

матеріального виробництва. Ці ресурси використовують для здійснення капітальних

вкладень ,підготовки кваліфікованої праці,закупівлі матеріалів і сировини.

Кредит — позика у грошовій чи товарній формі на умовах повернення і виплати

відсотків за користування.Кількість інвестиційних товарів, на які є попит,

залежить від величини відсоткової ставки — величини відсотка за кредит.

Відсоткова ставка передбачає сплату ренти і її розраховують як відношення

річного доходу, одержаного на позиковий капітал, до суми наданого кредиту.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |