шпаргалка

Випуск регіонального продукту.Продуктивна функція регіональної праці і

[ Назад ]

капіталу.

Випуск регіонального продукту — вартість регіонального продукту, створеного

протягом певного періоду всіма залученими чинниками регіонального

капіталу.Сучасна технологія виробництва дає змогу спрогнозувати, який валовий

випуск продукції можна отримати за певної кількості праці та капіталу.

Математично економісти виражають існуючу технологію, використовуючи продуктивну

функцію, яка ілюструє, в який спосіб чинники реґіональної економіки визначають

обсяг випуску регіонального продукту, тобто розмір товарів, робіт і послуг за

певний період. випуск регіонального продукту — це вартість створеного продукту

протягом певного періоду, найчастіше за рік, що є наслідком виробничої

діяльності одиниць-резидентів. Результат їх виробничої діяльності можна

представити як продуктивну функцію:В = а¥(Т,К).Цей вираз засвідчує, що випуск

регіонального продукту є функцією кількості праці та капіталу. Продуктивна

функція є об'єктом реґіонально-економічного аналізу залучених чинників

виробництва та створеного ними продукту, якими є:задіяна кількість працездатного

населення Т = Ткцт; задіяна кількість основного капіталу К = К ц ;задіяна

кількість оборотного капіталу О — Окц0.Сутність Екстенсивної продуктивна функції

полягає у тому, що приріст випуску продукції АВ забезпечується лише приростом

додаткової праці АГ:В + АВ= аТ(Т + АГ, К). Продуктивна функція праці буде

залишатися відносно екстен¬сивною і за відносного зростання продуктивності через

збільшення основного капіталу, але за умови, що індекс приросту кількості праці

вищий за індекс приросту продуктивності праці одного зайнятого. Інтенсивна

продуктивна функція. На відміну від екстенсивної, інтенсивна виробнича функція

має властивість зростання віддачі внаслідок зростання додаткової продуктивної

сили одиниці задіяного капіталу. За рахунок поліпшення якісних параметрів

чинників виробництва — новітнього продуктивнішого устаткування, машин і

верстатів, кваліфікованої праці зайнятих, інтенсивних технологій тощо

досягається зростання їх продуктивної сили і відповідно, зростання віддачі

'Тв=Тв1.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |