шпаргалка

Cутність населення і його суспільні категорії.

[ Назад ]
Населення — природно-історична сукупність людей, яка формується і безперервно

відтворюється у процесі виробництва і відтворення самого життя.Його

характеризують національні, соціальні та економічні особливості. Національні

особливості відображають риси мислення, свідомості, культури, побуту, ставлення

до праці, природи, торгівлі, міжнародних відносин тощо. Соціальні особливості

відображають груповий або суспільний спосіб життя людини, її природне

відтворення, економічні — здатність до праці, творчості, виробництва.

Національна категорія населення відображає процеси, особливості поглядів певних

його груп на проблеми суверенітету, державності, мови, культури, побуту, способу

мислення, ведення господарства тощо.Національну категорію можна розкрити за

критеріями національної самосвідомості:Свідомість національного

патріотизму;Свідомість національного нігілізму;Свідомість національної

винятковості. Соціальна категорія населення — група населення, об'єднана за

певними якісними ознаками розселення, природного відтворення та

переміщення.Соціальні категорії населення можна згрупувати:за критерієм

чисельності;за критерієм природного руху;за критерієм міграційного

руху.Економічна категорія населення — група населення, об'єднана за певними

якісними ознаками здатності до праці, рівня професійної підготовки, складності

виконання праці, зайнятості.Процес зайнятості вивчають за допомогою певних

категорій: працездатне населення, трудовий капітал, економічно активне

населення, безробітне населення та ін.Працездатне населення — сукупність людей

віком від 17 до 60 років, здатних за психофізіологічними даними до участі у

трудовому процесі.Трудовий капітал — частина працездатного населення, яка

володіє високим рівнем знань і професійної кваліфікації, здатна створювати нові

системи знань, техніки, технологій, форм організації праці та виробництва,

істотно впливати на технічний рівень виробництва, зростання обсягів виробництва,

якості, конкурентоспроможності продукції, зниження собівартості продукції,

зростання прибутків.Економічно активне населення — працездатне населення,

зайняте суспільно корисною діяльністю, яка приносить дохід.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |