шпаргалка

Показники еф екон та рівень життя

[ Назад ]


1. Показники ефективності економічної діяльності.

Під ефективністю економічної діяльності розуміють результативність виробничого процесу, яка вимірюється співвідношенням отриманого результату і витрат живої та уречевленої праці, що забезпечили цей результат.

Результат діяльності

Ефективність = ----------------------------------

Затрати на виробництвоНайголовніший фактор – вмотивованість, зацікавленість людей в ефективному ведені виробництва та економічна відповідальність за низькі показники в цій сфері.Показники ефективності:

Норма рентабельності (Нр) – обчислюється двома методами:

Прибуток

1. Нр = -------------- х 100%

СобівартістьПрибуток

2. Нр = -------------- х 100%

КапіталМатеріаломісткість продукції – питома вага вартості матеріальних витрат в загальній вартості продукції. Найточніший показник матеріаломісткості – вартість матеріальних витрат (сировини, матеріалів, палива) на одну грошову одиницю національного доходу або ВВП.Наукомісткість – витрати на розвиток науки в розрахунку на одиницю вартості продукції.

2. Рівень життя та показники, що його відображають.

Рівень життя – стан розвитку та повнота задоволення матеріальних, соціальних, духовних, культурних, екологічних потреб населення, який знаходить відображення в рівні задоволення цих потреб індивідами, домогосподарствами, окремими соціальними групами.Залежить від факторів:

- розміри реальних доходів (особи чи сім’ї);

- обсяг, структура і калорійність харчування;

- рівень забруднення навколишнього середовища;

- стан здоров’я;

- умови праці;

- забезпеченість житлом;

- забезпеченість послугами соціальної і транспортної інфраструктури;

- освіта і культура;

- гарантія прав особистості та її безпеки;Фактори, які впливають на рівень доходів населення :

1. Валовий випуск

2. Обсяги проміжного випуску

3.Система оподаткування доходів

4. Спрямованість економічної системи на НТП ( економія ресурсів, проведення науково-дослідних робіт, підвищення кваліфікації та рівня освіти робочої сили тощо).Показники рівня життя.

Найбільш розповсюджуваним показником масштабу виробництва і рівня життя вважається ВВП на душу населення за рік.Цей показник недосконалий і має ряд недоліків:

- показники ВВП і похідні від нього не враховують стан природного середовища. Як правило чим більший ВВП тим більше викидів в навколишнє середовище, які руйнують здоров’я населення.

- показник ВВП не враховує такого важливого чинника як вільний час.

- ВВП враховує виробництво так званих антиблаг (тютюн, алкоголь).

- ВВП не враховує якості товарів та послуг і багато іншого.Тому крім показника ВВП на душу населення використовують наступні показники:

І.Чистий Економічний Добробут (ЧЕД) = ВВП + продуктивність домогосподарств + втрати від забруднення середовища в грошовому виразі + втрати від виробництва антиблаг + втрати від монополізації виробництва + інші втрати + обсяги виробництва в тіньовому секторі.ІІ. Індекс Людського Розвитку (ІЛР) = тривалість життя громадян країни + рівень освіти та ступіть охоплення навчання + ВВП на душу населення. ІЛР вимірюється в відносних величинах в межах від 0 до 1. Якщо ІЛР менше за 0,5, то рівень життя – низький. Від 0,5 до 0,8 – середній.ІІІ. Індекс Економічної Свободи (ІЕС) – агрегований показник, який включає 10 факторів, що мають складну структуру і вимірюють рівень втручання уряду в економіку. Чим сильніше втручання уряду в економіку, тим нижчий показник ІЕС.

Фактори, які визначають ІЕС:

- торгівельна політика уряду (середній рівень тарифів, наявність нетарифних бар’єрів, корупція митних службовців);

- політика оподаткування;

- втручання уряду в економіку;

- грошова політика;

- потоки капіталів та іноземних інвестицій;

- рівень розвитку банківської справи;

- контроль за цінами та рівнем зарплати;

- рівень гарантій права власності;

- державне регулювання економіки”

- рівень розвитку „тіньового” ринку;

Чим менший ІЕС, тим, вважається, більша економічна свобода.

В залежності від рівня економічної свободи виділяють чотири типи країн:Бідність – це крайня недостатність наявних у людини (сім’ї, окремих верств населення) засобів, необхідних для задоволення мінімальних матеріальних і духовних потреб.Межа бідності – розмір доходу, що забезпечує прожитковий мінімум потреб.

В макроекономічному плані кількісним показником рівня бідності є виражена у % частина населення, сімейний доход якої є менший за певний абсолютний показник. Межа бідності – розмір доходу, що забезпечує прожитковий мінімум.3. Диференціація доходів населення і її раціональні межі.

Диференціація доходів населення – різниця в грошових доходах різних верств населення, зумовлена неоднаковим відношенням до засобів виробництва, створеного продукту, характером економічної та політичної влади.

Помірна диференціація – стимул для активізації економічних зусиль. Надмірна – підштовхує до соціальних заворушень.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |