шпаргалка

Держ бюджет, дифіцит та податки

[ Назад ]


3. Державний бюджет(ДБ) – централізований грошовий фонд країни та си-стема відносин між державою, з одного боку, і фізичними та юридичними особами з іншого, які виникають при формуванні та використання цього грошового фонду.

Державний бюджет виконує багато функцій, але головні три:

1. Розподільча (перерозподільча).

2. Контрольна.

3. Регуляторна.

Необхідність перерозподілу національного доходу обумовлена тим, що:

1. Надмірна диференціація доходу різних соціальних доходів загрожує соціальній стабільності країни, гальмує стимули до праці.

2. Без перерозподілу неможливе проведення швидких структурних змін в економіці, розвиток фундаментальних наук, формування робочої сили висо-кої якості (високий загальноосвітній рівень, підвищення кваліфікації, соці-альне страхування).

3. Існує потреба в підтримці малого бізнесу, національного виробника.

4. Необхідне проведення громадських робіт, створення та розвиток еконо-мічної і соціальної інфраструктури.

5. Необхідне забезпечення розвитку капіталомістких, низькорентабельних галузей.

6. Необхідне утримання збройних сил.Основна частина доходів бюджету – сплата податків. Їх сплачують і фізичні, і юридичні особи.Стан держбюджету.

Нормальний, коли видаткова частина Держбюджету дорівнює доходній.

Дефіцитний, коли видатки перевищують доходи.Причини дефіциту:

- падіння доходів в умовах кризового стану економіки;

- зменшення приросту національного доходу;

- збільшення дефіцитних витрат;

- непослідовна фінансово-економічна політика;

- надмірний розмір державного сектору:

- зростання витрат по обслуговуванню внутрішнього і зовнішнього держав-

ного боргу

- домінуючу політика державного патерналізму.Заходи по зменшенню дефіциту:

- перехід від фінансування до кредитування;

- ліквідація дотацій збитковим підприємствам;

- скорочення витрат на управління державою;

- реформування системи оподаткування;

- підвищення ролі місцевих бюджетів.

Залучення зовнішніх ресурсів для покриття бюджетного дефіциту призводить до зростання платежів по відсотках закордонним кредиторам, але може бути раціональним, якщо вказані відсотки нижчі, ніж у внутрішніх кредиторів.4. Податки і податкова системаПодатки за економічним змістом це фінансові відносини між державою та платником податків, які проявляються в сплаті останнім частини своїх доходів в державний бюджет. Мета - створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій.Функції податків:

1. Розподільча – перерозподіл вартості створеного ВВП між державою і юридичними та фізичними особами.

2. Фіскальна – централізація частини ВНП у бюджеті на загальносуспільні потреби.

3. Регулююча – вплив податків (активізуючи або гальмуюча) на різні сторони діяльності їхніх платниківПодаткова політика – це діяльність держави у сферах запровадження право-вої регламентації та організації справляння податків і податкових платежів до централізованих фондів держави.Основні принципи побудови оптимальної податкової системи

1. Охоплення податками всіх економічних суб’єктів, які отримують доходи незалежно від організаційно-правової форми.

2. Адміністративна простота – справляння податків повинно бути простим і відносно недорогим.

3.Гнучкість – податкова система повинна бути здатною швидко відповідати на зміни економічних обставин.

4. Стабільність – високий рівень гарантій того, що податки, податкові ставки та умови їх сплати не будуть підлягати невпорядкованому перегляду, а передбачені законом про бюджет доходи будуть отримані у повному обсязі.

5.Обов'язковість – примусовість податку, неминучість його сплати, самостійність суб’єкта в його обчисленні та сплаті.

6. Соціальна справедливість – встановлення податкових ставок і податкових пільг, які ставлять всіх суб’єктів у приблизно рівні умови і які пом’якшують податковий тягар на низькодоходні підприємства та групи населення.

7. Економічна ефективність – податкова система не повинна перешкоджати ефективному розподілу ресурсів:

- не повинна обмежувати можливостей заощаджень і стимулів до праці;

- не повинна негативно впливати на економічну поведінку суб’єкта

господарської діяльності;

- має бути неспотворюючою, тобто не повинна надавати можливостей

індивіду змінити свої податкові зобов’язання або перекласти їх на інших.Структура джерел фінансових ресурсів держави.

Об’єкт оподаткування – це кількісно визначений економічний феномен (прибуток, доход, обсяг виробленої продукції, майно тощо), який служить базою для нарахування податків.Основні джерела доходів держави.

Державні доходи – це грошові відносини, які складаються між державою, юридичними і фізичними особами в процесі вилучення і акумуляції частини вартості ВВП у загальнодержавному фонді з метою їх подальшого використання для здійснення державних функцій.

До основних джерел доходів належать:

- податки

- власні доходи держави від виробничої та інших форм діяльності

- платежі за ресурси, які згідно з діючим законодавством належать державі

- офіційні трансферти тощо.Об’єктами оподаткування є:

- доходи підприємств та населення;

- майно (нерухоме і рухоме);

- певні операції (продаж, перетин кордону тощо).За механізмами формування податки поділяються на дві основні групи: прямі та непрямі.

Прямі податки – вилучаються безпосередньо у власників майна, одержува-чів доходів (податок з прибутку, податок на доход).

Непрямі податки – вилучаються у сфері реалізації або споживання товарів та послуг, тобто перекладаються на споживача продукції (акцизи, ПДВ).

Поряд з об’єктами в системі оподаткування не меншу роль відіграють подат-кові ставки і податкові пільги.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |