шпаргалка

Безробіття і інфляція

[ Назад ]


Безробіття - такий стан використання наявної робочої сили в суспільстві, коли частина працездатного населення не знаходить роботи. Безробітним вважається той, хто шукає ро-боту і не знаходить її.

Існує кілька форм безробіття :

1. Циклічне безробіття – породжується кон’юнктурним коливанням і найбільш поширене на стадії депресії.

2. Структурне – пов’язане з структурними змінами в національній економіці, зане-падом окремих галузей. Найчастіше пов’язане з НТП.

3. Фрикційне – пов’язане з тим, що покинувши роботу в одному місці (зміна профе-сії, місця проживання) людина не може відразу приступити до роботи в іншому мі-сці і якийсь час не працює.Рівні безробіття:

1. Природний рівень безробіття – включає фрикційне та структурне безробіття. Усунути зусиллями уряду неможливо.

2. Повна зайнятість – стан зайнятості, коли число безробітних, які шукають роботу не перевищує рівень природного безробіття.

3. Фактичне безробіття – статистичний показник зайнятості на певний момент часу. Відображає кількість працездатних, які шукають роботу і зареєстровані як безробітні.Наслідки безробіття:

1. Зменшення обсягів ВВП. Закон Оукена: кожен 1% безробітних понад природну кількість безробіття, зменшує приріст ВВП на 2,5 %.

2. Падіння життєвого рівня населення.

3. Втрата кваліфікації непрацюючими.

4. Падіння сукупного попиту населення.Інфляція - знецінення національної валюти в результаті переповнення ринку грошовою

масою.

Зовнішні прояви інфляції:

- зростання цін;

- знецінення грошових запасів (депозити в банках, заощадження родини);

- порушення процесів відтворення суспільного виробництваєІнфляція вимірюється в темпах інфляції:Інфляція це багатовимірний і складний процес який може викликатися значною кількістю факторів. Виділяють економічні і неекономічні фактори.

- Неекономічні фактори – війни, гонка озброєнь (утримання армії і її забезпечення)

- Кліматичні негаразди – холодна зима, засухи, неврожаї, інші катаклізми .

- Економічні фактори – пов’язані з станом виробництва, грошового обігу, експорту-імпор-порту продукції, роботою банківської системи, ефективністю роботи уряду.Економічні концепції, які пояснюють вплив економічних факторів:

Монетаристські концепції виділяють два основні фактори, які стимулюють інфляцію.

1. Приріст грошової маси випереджує приріст кінцевого продукту.

2. Темпи приросту швидкості обороту грошової маси перевищують темпи приросту кінцевого або реального товару.

Для подолання інфляції уряд вдається до дефляційної політики.

Дефляція – явище, протилежне інфляції – падіння цін. Досягається сукупністю заходів уряду по зменшенню грошової маси – скороченням надмірних бюджетних витрат, грошо-вої емісії, кредитування, підвищення облікової ставки відсотку тощо.

Дезінфляція – падіння темпів інфляції.Немонетарні причини інфляції – всі ті, які не пов’язані з динамікою грошової маси.Соціально-економічні наслідки інфляції.

Економічні:

- зростання цін і падіння життєвого рівня населення

- знецінення грошових заощаджень

- при високих темпах інфляції (50 % і більше) порушується кругооборот капіталу.

Соціальні:

- невдоволення населення, суспільно шкідливі форми прояву протесту;

- зубожіння населення.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |