шпаргалка

Підприємства в сг виробництві, земельна рента, ціна землі

[ Назад ]


5. Особливості функціонування підприємства в сільськогос -подарському виробництві.1. Процес виробництва нерозривно пов’язаний з біологічними та кліматич -ними законами впливати на які з достатньою ефективністю люди ще не вмі-ють (частота і інтенсивність опадів, цикли розвитку тварин і рослин тощо).

2.Основним знаряддям виробництва є земля – продукт природи з дуже склад-ними властивостями.

3. Кількість землі обмежена взагалі, а кількість землі високої якості - в особи-вості.

4. Неможливо створити нові ділянки землі як, наприклад, можна створювати, в разі необхідності, нові заводи чи фабрики. Більше того, в розрахунку на ду-шу населення площа придатної для агро бізнесу землі постійно зменшується.

5. Земля знаходиться в приватній власності.В країнах з розвинутою ринковою економікою сформувались три основні на-прямки в організації ведення агро бізнесу.

1. Фермерські господарства на власній і орендованій землі, які не використо-вують найманої праці (сімейні ферми) або ж використовують її в незначних обсягах.

2. Крупні капіталістичні ферми на землі взятій в оренду, з використанням найманої робочої сили.

3. Агропромислові комплекси, які включають виробництво:

- засобів виробництва, необхідних для ведення сільськогосподарської

продукції;

- самої сільськогосподарської продукції;

- готових продуктів шляхом переробки отриманої сировини.Загальні тенденції в організації агровиробництва:

– скорочення кількості дрібних ферм, збільшення кількості крупних, які використовують найману працю;

- зростання кількості і розмірів кооперативних об’єднань фермерів, які забез-

печують повний цикл виробництва.

- розвиток вертикальної інтеграції – процесу кооперування між підприєм-

ствами різних галузей, які технологічно пов’язані між собою.6. Земельна рента. Ціна землі.

Якщо земля знаходиться у власності однієї особи, а для ведення виробництва передається іншій особі на певний час (в оренду) то виникає специфічна фор-ма економічних відносин – земельна рента.

Оренда землі – це користування землею, яка є власністю іншої особи.

Земельна рента – плата орендаря власнику землі за певну ділянку землі, взяту в оренду.

Земельна рента – це доход, який отримує власник землі за надання права користуватися нею іншій особі.

Економічна теорія виокремлює три складові земельної ренти: диференційну, абсолютну та монопольну ренти, які можуть мати різне співвідношення. При цьому диференційну ренту поділяють на диференційну ренту І та диферен -ційну ренту ІІ.

Диференційна рента І – та частина земельної ренти, яка обумовлена біль-шою доходністю кращих або середніх за якістю земель ( чи розташованих ближче до ринку) в порівнянні з менш урожайними землями.

Джерело диференційної ренти І – додаткова вартість, створена працівниками агросектору.

Диференційна рента ІІ – плата за землю якість якої підвищена внаслідок до-даткових вкладень виробника в результаті чого вона дає більший доход.

Безпосереднє джерел дифренти ІІ - додатковий доход, а першоджерелом – додаткова вартість, створена агро виробником.

Монопольна рента – плата за землю з унікальними властивостями, що дає можливість отримувати надприбуток, який виплачується власнику землі.Ціна землі.

Земля не є продукт праці. Вона створена природою отже, не має вартості. Тому ціна на землю формується на інших принципах, ніж ціни товарів, які є продуктами праці.

Зр

Цз = ----------- х 100 %

Б %

Де:

Цз – ринкова ціна землі

Зр - земельна рента

Б% - величина банківського відсотку, який виплачують на депозит.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |