шпаргалка

Товар, вартість товару

[ Назад ]


ІІІ. Товар і його властивості.

Продуктом товарного виробництва є товар. Товар це не просто річ.

Товар – це продукт праці, який вироблено не для власного споживання ви-робником, а для продажу (обміну) цього продукту на ринку. Товар має дві основні економічні властивості – споживчу вартість і мінову вартість.Споживча вартість – здатність товару задовольняти потреби (матеріальні або духовні) людини. Наприклад, хліб задовольняє потребу людини в хар-чуванні (споживанні білків, мікроелементів, вітамінів, необхідних для існу-вання організму).Мінова вартість – здатність товару обмінюватись на ринку в певній пропор-ції на інші товари. Наприклад на ринку зустрілись власник яблук і власник картоплі і обмінялись своїми продуктами в такій пропорції:

10 кг. яблук = 20 кг. картоплі

Існує кілька теорій, які пояснюють чому саме в певній пропорції обміню-ються товари. Згідно трудової теорії вартості (закладеної представниками класичної політичної економії) в основі мінової вартості лежить вартість товарів.

Вартість товару – втілені в товарі затрати робочої сили (життєвої енергії людини), необхідні для його виробництва.Фактори, які визначають вартість товару.

По-перше, вартість має кількісну і якісну сторони. На кількісну сторону впливають такі фактори:

1. Продуктивність праці – кількість робочого часу, потраченого на одиницю виробу (або кількість виробів в одиницю часу). Чим вища продуктивність праці – тим менша вартість одиниці товару.

2. Інтенсивність праці – затрати життєвої енергії виробника в одиницю часу. Зміна інтенсивності праці не впливає на вартість одиниці товару, але прямо пропорційно змінює величину вартості (і кількість товарів), створених в одиницю часу.

3. Співвідношення індивідуальних і суспільно необхідних витрат на вироб-ництво товарів.

Індивідуальні витрати – витрати праці на виробництво товарів певного виду у кожного окремо взятого виробника.

Суспільно необхідний робочий час – час, необхідний для виготовлення одиниці продукції при середніх (суспільно нормальних ) умовах праці – середній інтенсивності та продуктивності праці, середньому технічному та організаційному рівні виробництва тощо.Для розуміння якісної сторони вартості треба взяти до уваги, що праця лю-дини в умовах товарного виробництва має двоякий характер – включає кон-кретну працю і абстрактну працю.

Конкретна праця – затрати робочого часу в певній, безпосередній формі. Скільки професій – стільки і видів конкретної праці. Конкретна праця ство-рює особливу споживчу вартість. Конкретні види праці не співставні, якісно відмінні. Проте, яким би видом конкретної праці не була зайнята людина, працюючи вона витрачає свою життєву енергію – фізичну, нервову, розумову тощо. Затрати життєвої енергії людини – те спільне, що властиве всім видам праці і становить абстрактну складову процесу праці.

Абстрактна праця – затрати життєвої енергії людини, яка витрачається на виробництво товарів. Абстрактна праця створює вартість товарів – те спіль - не, що властиве всім товарам. Вимірюється в годинах робочого часу.

Чим більш кваліфікованою (складною) є праця, тим більш інтенсивною є вона і тим більшу вартість створює в одиницю часу.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |