шпаргалка

Натуральне і товарне виробництво

[ Назад ]


ІІ. Форми суспільного виробництва – особливі типи ведення гос-подарського життя з властивим їм рівнем розвитку продуктивних сил і систе-мою виробничих відносин.Натуральне виробництво – це тип організації виробництва при якому вироблений продукт споживається самим виробником і членами його сім’ї.

Натуральне господарство існує на основі самостійного забезпечення всіх своїх потреб. Різні потреби членів сім’ї задовольняються, виходячи з при-родних і виробничих можливостей.Основні риси натурального господарства:

1. Поєднання землеробства і домашньої промисловості.

2. Кожна господарська одиниця була відокремлена від іншої, обміну їх не було, або був випадковим.Для натурального виробництва характерне:

- низький рівень розвитку продуктивних сил;

- примітивний рівень розподілу праці;

- низька якість продукції;

- економічна замкнутість, відособленість господарств;

- вузький спектр продукції, яка вироблялась;

- повільні темпи удосконалення і розширення виробництва.

Товарне виробництво – це тип організації виробництва при якому продукт вироблявся не для власного споживання, а для обміну(продажу) на ринку.Умови виникнення товарного виробництва:

1. Розвинутий суспільний поділ праці.

2. Наявність приватної власності.

3. Повна економічна відособленість виробників.

4. Розвинутий обміну продуктами між виробниками.

5.Достатній рівень економічної свободи.Найбільш характерні риси товарного виробництва:

1.Виробництво продуктів здійснюється з метою обміну і отримання прибутку.

2. Тісний зв’язок виробників через ринок.

3. Взаємозалежність виробників.

4. Економічне змагання (конкуренція) виробників за покупців і прибуток.

5. Наявність постійної тенденції до удосконалення виробничих сил і

розширення виробництва.Економічна теорія розмежовує просте і капіталістичне товарне виробництво.

Просте товарне виробництво – таке, яке базується на праці самого виробни-ка (членів його сім’ї ). Як правило – дрібне виробництво, яке ведеться з ме-тою отримання доходу від продажу продукції на ринку.

Капіталістичне товарне виробництво – ведеться з використанням праці найманих робітників. Метою діяльності є отримання прибутку.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |