шпаргалка

Суспільне виробництво, власність, екон. системи

[ Назад ]


І. Суспільне виробництво і його структура.

Виробництво – процес взаємодії людини з природою та з іншими людьми в ході якого речовина природи пристосовується до потреб людини або дії од-них осіб задовольняють потреби (духовні або матеріальні) інших осіб.

Розрізняють:

- матеріальне виробництво – виготовлення певних товарів з речовини природи ( одягу, автомобілів, продуктів харчування, житла тощо);

- нематеріальне виробництво – надання одними особами послуг іншим особам ( прибирання житла, лікування, виховання дітей, обробка і доставка інформації і багато інших).

Будь-яке виробництво вимагає наявності таких чинників:

1. Праця людини

2. Предмети праці

3. Засоби праці.Праця людини – свідома діяльність людини в ході якої людини перетворює речовину природи і надає їй форми, придатної для споживання. Працюючи людина використовує набуті знання та нагромаджує нові, використовує засо-би праці та удосконалює їх. Одночасно розвивається і удосконалюється сама людина.Предмети праці – речовина природи на яку спрямована праця людини з метою пристосування для своїхЗасоби праці – окремі речі або їх системи з допомогою яких людина діє на предмети праці і надає їм потрібних властивостей (машини, устаткування). До засобів праці відносять і такі об’єкти як залізниці, канали, порти, дороги і тому подібне.

Предмети праці і засоби праці становлять засоби виробництва. Сукупність людей і засобів виробництва утворюють продуктивні сили суспільства. Основною складовою продуктивних сил є людина.Продуктивні сили – всі фактори, які забезпечують пристосування речовини природи до потреб людини. Саме продуктивні сили створюють матеріальні і духовні блага і визначають зростання продуктивності праці в суспільстві.Відносини, які виникають між людьми в ході господарської діяльності називаються економічними відносинами. Саме вони є предметом економ-мічної теорії. Сучасна економічна теорія розмежовує три групи економічних відносин:

-техніко-економічні – відносини між учасниками виробничого процесу, які прямо, безпосередньо визначаються рівнем розвитку засобів виробництва.

організаційно-економічні – відносини між людьми, пов’язані з наявністю певної організаційної структуризації сукупності людей, які приймають участь у суспільному виробництві.- соціально-економічні (виробничі) відносини, перш за все відносини при-власнення – основні (провідні) відносини в усій системі економічних відно-син через які люди реалізують основну мету участі у виробничому процесі – отримують у своє володіння і розпорядження матеріальні блага та послуги.

Основна частина цих відносин в сучасному суспільстві реалізуються через товарно-грошові відносини (ціна, прибуток, гроші, дивіденд тощо).Власність.

Для того, щоб споживати необхідні їм блага люди повинні привласнити їх, перетворити у свою власність. Власність – одна з найважливіших понять еко-номічної теорії.

При економічному аналізі власності слід розмежовувати дві її сторони:

– кількісну (матеріально-речову) – різноманітні об’єкти власності (побутові речі, підприємства, земля тощо);

- соціально-економічну – систему економічних відносин, яка виникає між людьми (або їх об’єднаннями) з приводу цих об’єктів.Основні типи, форми та види власності.

Економічна теорія визначає такі типи власності:

1. Приватна– власність окремих осіб.

2. Колективна – власність об’єднання осіб.

3.Державна (суспільна ) власність – власність всієї спільноти людей, що проживають на певній території і управляється державним апаратом.

Існує в формі загальнодержавної та муніципальної (власності місцевих громад) власності.В залежності від того, які об’єкти стають власністю розрізняють наступні види власності:

1. Власність на робочу силу – система економічних відносин між найманим робітником, роботодавцем і державою з приводу умов, на яких робоча сила людини використовується в процесі виробництва.

2. Власність на засоби виробництва

3. Власність на природні ресурси

4. Інтелектуальна власністьЕкономічні системи.

Економічна система – вся сукупність економічних відносин, характерна певному суспільству на певній стадії його розвитку яка підпорядкована певній закономірності функціонування і розвитку.

Якщо за основу класифікації брати типи власності і рівень розвитку товарно-грошових відносин то розрізняють такі економічні системи:

1. Традиційну (як правило базується на натуральному виробництві).

2. Ринкову в якій виділяють:

- вільну ринкову економіку

- регульовану ринкову економіку

- соціально-орієнтовану ринкову економіку.

3. Адміністративно – командну ( базується на державній власності)

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |