шпаргалка

Предмет і метод економічної теорії

[ Назад ]


3. Предмет і метод економічної теорії.Предметом економічної теорії є система економічних відносин які виника-ють між людьми в ході господарської діяльності суспільства та економічні закони формування і функціонування цієї системи.

Економічні відносини мають своє вираження в таких поняттях як вартість, гроші, ціна, прибуток та багато інших.Метод науки – це сукупність прийомів, засобів, які використовуються в дослідження предмета. В економічній теорії використовується система таких прийомів, серед яких розрізняють специфічні та загальнонаукові, а саме:

1. Принцип логічної побудови дослідження пов’язаний з тим, що логіка понять і категорій науки повинні відображати логіку зв’язку об’єктивних явищ, які мають місце в економіці.

2. Наукове абстрагування являє собою відволікання від несуттєвого, другорядного в економічних процесах і акцентування уваги на основному, закономірному.

3. Індукція – рух пізнання від вивчення одиничних конкретних явищ до виявлення в них того, що є спільним, загальним для них.

4. Дедукція – встановлення зв’язку між загальним (закономірним) і одиничним (конкретним).

5. Агрегування – специфічний макроекономічний метод пізнання, який полягає в укрупненні економічних показників, об’єднання їх в групу. Агрегованні показники – узагальненні, синтетичні вимірники, які об’єднують в одному загальному показнику багато окремих показників.

6. Моделювання економічних процесів – створення мікроекономічних та макроекономічних моделей, тобто формалізованих (логічно, графічно, алге-браїчно) описів різних економічних явищ і процесів з метою виявлення функціональних

Функції економічної теорії.

Практична функція – всебічне обґрунтування необхідності і шляхів удоско-налення всіх форм власності, які найбільше відповідають інтересам людей.

Пізнавальна функція – полягає в розкритті сутності економічних законів, категорій та форм їх прояву, вивчення притаманних їм внутрішніх протиріч.

Світоглядна функція – економічна теорія впливає на формування економіч-ного мислення і, таким чином, на дії людей.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |