шпаргалка

Фінанси та фін система

[ Назад ]


Фінанси – сукупність економічних відносин, пов’язаних з формуванням та використанням грошових фондів.

Фінанси забезпечують рух ВВП в вартісній формі і відображають широкий спектр відносин, які виникають при цьому. Головне призначення фінансів – забезпечення кожної фізичної особи, кожного суб’єкта підприємницької ді-яльності, кожного органа державного управління достатніми для їх функціо-нування грошовими коштами.Фінансові відносини відображають рух вартості (грошових коштів) від од-ного суб’єкта до іншого, характеризують обмінні, розподільчі та перероз-подільчі відносини.Фінансова діяльність будь-якого суб’єкта виявляється у формування доходів і здійсненні витрат. Це двополюсний процес: формування доходів одного суб’єкта є водночас витрати іншого. Фінансова діяльність не може здійсню-ватись окремим, відособленим суб’єктом - доходи поступають від когось, ви-трати сплачуються комусь.Характерними рисами фінансів є:

1. Грошова форми відносин між суб’єктами виробничого процесу.

2. Регламентованість відносин.

3. Рух вартості від одного суб’єкта до іншого.

4. Обмінно-розподільчий характер відносин.

5.Формування доходів і витрат.

6. Еквівалентний характер обміну та розподілу і нееквівалентний перерозпо-

ділу.Фінанси виконують дві основні функції – розподільчу та контрольну.

Розподільча функція полягає у тому, що фінанси є основним цільовим ін-струментом розподілу і перерозподілу ВВП.

Контрольна функція фінансів проявляється у тому, що фінанси є засобом контролю за діяльністю обмінно-розподільчих відносин. Рух грошових пото- ків відображає обмін, розподіл і перерозподіл вартості і тому вимагає котро-лю.2. Фінансова система.

Фінансова система – сукупність фінансових органів та економічних відно-син, пов’язаних з формуванням та використанням грошових фондів. Має внутрішню структуру та організаційну будову.

Організаційна структура фінансової системи – сукупність фінансових органів та інституцій, через які проходять фінансові потоки.

Внутрішня структура фінансової системи - система відносин, яка форму-ється в ході створення грошових фондів і руху грошових потоків.Фінансова система охоплює:

1. Фінанси суб’єктів господарської діяльності – сукупність грошових ресур-сів та відносин, пов’язаних з їх формуванням та використанням в ході еконо-мічного відтворення в межах окремих підприємств.

2.Фінанси держави – сукупність економічних відносин через які формуються та споживаються державні грошові фонди - державний бюджет, державний кредит, державні цільові фонди, фінанси державних підприємств.

3.Фінанси домогосподарств (населення) – грошові ресурси, які формуються у населення у вигляді доходів від трудової та господарської діяльності, виплат від держави, страхових фондів тощо.

4. Міжнародні фінанси – валютний ринок, фінанси міжнародних організацій.

5. Фінансовий ринок – ринок грошей і капіталів.

6. Систему страхування.Загальне керівництво фінансами в будь-якій країні здійснюють органи державної влади. До організаційної структури фінансової системи України входять:

І. Органи управління:

Міністерство фінансів, Державна податкова адміністрація, Державна контрольно-ревізійна служба, Державне казначейство, Державна комісія з цінних паперів, Рахункова палата, Аудиторська палата, Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Українська державна інноваційна компанія.

ІІ. Фінансові інституції: Національний банк України, комерційні банки, страхові компанії, небанківські кредитні установи (кредитні спілки, інвестиційні фонди), міжбанківська валютна біржа, фондові біржі.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |